Προτάσεις - Πετρόπουλος, Μαριόττι

Προτάσεις για το Καταστατικό, Αρχές & Λοιπές Προτάσεις  Μιχάλης Πετρόπουλος, Γεώργιος Μαριόττι

 

 

Προτάσεις για το Καταστατικό 

------------------------------------------------------------------- 

 Άρθρο 3. Μέλη


3.1 Μέλη του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας μπορούν να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα.
3.2 Μέλος του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε Έλληνας πολίτης, καθώς και οποιοσδήποτε πολίτης χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας, εφ’ όσον του έχει αναγνωριστεί νόμιμα το δικαίωμα του εκλέγειν στην Ελλάδα.
3.3 Τα μέλη του κόμματος πρέπει αθροιστικά: Να έχουν ηλικία άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, να επιθυμούν να συμβάλουν στην επίτευξη των αρχών-στόχων του κόμματος, να αποδέχονται τις Αρχές και το Καταστατικό του και να μην είναι μέλη άλλου κόμματος ή πολιτικής ή συνδικαλιστικής ομάδας ή φορέα που εξαρτάται έμμεσα ή άμεσα από άλλο κόμμα ή να έχουν παραιτηθεί από το άλλο κόμμα ή πολιτική ή συνδικαλιστική ομάδα ή φορέα τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα.
3.4 Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η ταυτόχρονη συμμετοχή των μελών του κόμματος Πειρατών Ελλάδας σε Κόμματα Πειρατών άλλου κράτους.
3.5 Κάθε μέλος οφείλει να συμβάλλει με κάθε νόμιμο τρόπο στην προώθηση των αρχών-στόχων του άρθρου 2 του παρόντος.
3.6 Τα μέλη του κόμματος συμπαρίστανται με κάθε διαθέσιμο και νόμιμο τρόπο σε όποιο μέλος του υφίσταται προσωπικές, επαγγελματικές ή πολιτικές επιθέσεις λόγω της πολιτικής του δραστηριότητάς στα πλαίσια του κόμματος.
3.7 Πρόσωπα που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους μπορούν να δραστηριοποιούνται στα πλαίσια της Νεολαίας των Πειρατών, με ανώτατο ηλικιακό όριο συμμετοχής τα εικοσιπέντε (25) έτη.

 

#KO044 Τοπική, Αλλαγή της 3.3 και διαγραφή στην 3.4 της φράσης "Κατ' εξαίρεση"

3.3 Παράλληλη συμμετοχή
Το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας δεν εντάσσεται σε καμία καθιερωμένη πολιτική τάξη και πτέρυγα, καθώς θεωρούμε απαρχαιωμένη και εκτός των σύγχρονων πολιτικών δεδομένων την ένταξη σε κατηγορίες, που πλέον έχουν ξεπεραστεί. Αυτή η ανεξαρτησία πολιτικού προσδιορισμού, με κριτήρια αναξιόπιστα, συνδέεται και με την λογική της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας, που είναι από τους θεμελιώδεις λίθους του πειρατικού κινήματος.
Οι οποιεσδήποτε σκέψεις και προτάσεις οφείλονται να διατυπώνονται ελεύθερα και να είναι προσβάσιμες σε όλους, χωρίς να περιορίζονται από πολιτικές ιδεοληψίες και να απορρίπτονται άνευ επεξεργασίας, λόγω πολιτικών αντιπαλοτήτων. Όλοι οφείλουν και πρέπει να συμμετέχουν ισότιμα και ανεπηρέαστα στη διαμόρφωση της πολιτικής, που μόνο στόχο θα έχει την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.
Στα πλαίσια της ελευθερίας αυτής, για το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας δεν είναι αποτρεπτική η συμμετοχή σε αυτό μελών και φίλων, που παράλληλα δραστηριοποιούνται και σε άλλα πολιτικά σχήματα, υπό την προϋπόθεση του σεβασμού της διαφορετικότητας και της ιδιαιτερότητας του άλλου.

3.4 να σβηστεί από το ισχύον καταστατικό, στο Άρθρο 3.4 η φράση "Κατ' εξαίρεση"


Μιχάλης Πετρόπουλος, Γεώργιος Μαριόττι

-------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------

 
Άρθρο 8. Συνέδριο
http://www.pirateparty.gr/katastatiko-pirate-party-greece/#arthro008

8.1 Το Συνέδριο συνέρχεται τακτικά κάθε χρόνο, σε διαφορετικό νομό της Ελλάδας από τον τόπο διεξαγωγής του τακτικού συνεδρίου των τελευταίων δύο ετών. Το Συνέδριο μπορεί να συνέλθει εκτάκτως όταν το αποφασίσει η Διοικούσα Επιτροπή ή αν το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) συν ένας τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του κόμματος. Και το έκτακτο Συνέδριο διεξάγεται σε διαφορετικό νομό της Ελλάδας από τον τόπο διεξαγωγής των τελευταίων δύο εκτάκτων συνεδρίων. Το συνέδριο αναγγέλλεται τουλάχιστον σαράντα (40) μέρες πριν την πραγματοποίησή του.
8.2 Το Συνέδριο διεξάγεται υπό την ευθύνη τριμελούς προεδρείου, το οποίο έχει εκλεγεί με διαδικασίες ψηφιακής Άμεσης Δημοκρατίας, όταν αυτό καταστεί τεχνικά εφικτό. Μέχρι τότε το Προεδρείο του Συνεδρίου ορίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή και αποτελείται υποχρεωτικά από μέλη του κόμματος, τα οποία δεν επιτρέπεται να θέσουν υποψηφιότητα για μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.
8.3 Στο Συνέδριο μετέχουν και ψηφίζουν όλα τα μέλη του κόμματος, τα οποία έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία συνόδου του Συνεδρίου και έχουν τακτοποιημένες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς το κόμμα, ακόμη και την ημέρα διεξαγωγής του συνεδρίου. Ο περιορισμός των τριών (3) μηνών σε αυτό το άρθρο ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 2013.
8.4 Δικαίωμα να εκλεγούν έχουν τα μέλη του κόμματος που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την εγγραφή τους στο κόμμα. Ο περιορισμός των δώδεκα (12) μηνών σε αυτό το άρθρο του καταστατικού ισχύει μετά την 1η Ιανουαρίου του 2013.
8.5 Το Συνέδριο εκλέγει κάθε δύο έτη ή εκτάκτως όταν απαιτείται, τη Διοικούσα Επιτροπή του κόμματος. Η εκλογή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής γίνεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο, με μυστική ψηφοφορία, από λίστα μελών του κόμματος που έχουν υποβάλλει την υποψηφιότητά τους τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη διεξαγωγή του Συνεδρίου. Οι υποψήφιοι για τη Διοικούσα Επιτροπή δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και για την Επιτροπή Διαιτησίας και αντίστροφα. Κάθε μέλος του κόμματος δικαιούται να εκφράσει την προτίμηση σε έναν ή περισσότερους υποψηφίους με τη χρήση σταυρού προτίμησης. Οι σταυροί προτίμησης δεν μπορούν να είναι περισσότεροι από το ένα πέμπτο (1/5) του συνόλου των υποψηφίων, ούτε μπορεί να είναι περισσότεροι από έξι (6).
8.6 Το Συνέδριο ψηφίζει και τροποποιεί το καταστατικό του κόμματος με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των ψηφισάντων. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις που πρόκειται να τεθούν σε ψηφοφορία, πρέπει να έχουν υποβληθεί στο Προεδρείο του Συνεδρίου τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, ώστε να συζητηθούν ψηφιακά μέχρι το Συνέδριο.
8.7 Το Συνέδριο ψηφίζει για προσθήκες ή αλλαγές στις Αρχές και το Πρόγραμμα του κόμματος με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των ψηφισάντων. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις που πρόκειται να τεθούν σε ψηφοφορία, πρέπει να έχουν υποβληθεί στο Προεδρείο του Συνεδρίου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, ώστε να συζητηθούν ψηφιακά μέχρι το Συνέδριο. Πριν τη συζήτηση κάθε θέματος το Συνέδριο αποφασίζει, με απλή πλειοψηφία, αν θα ασχοληθεί ή όχι με το θέμα και σε περίπτωση θετικής απόφασης προχωρά στη συζήτηση των προτάσεων που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο θέμα.

 

#KO043 Τοπική, Προσθήκη παραγράφου

8.8 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ.
8.8.1 Τόσο τα ηλεκτρονικά όσο και τα δια ζώσης συνέδρια είναι ισότιμα εργαλεία, με ισοβαρή συνεισφορά στη διαμόρφωση της πολιτικής μας και επιβάλλεται να είναι ανοικτά προς κάθε ενδιαφερόμενο. Εξαίρεση στα ηλεκτρονικά συνέδρια είναι η εκλογή φυσικών προσώπων, οι οποίοι θα εκλέγονται σε συνέδρια διά ζώσης.
8.8.2 Η εκάστοτε Δ.Ε. κατ' ελάχιστον υποχρεούται να πραγματοποιεί δύο ηλεκτρονικά συνέδρια ανά έτος, ώστε να κάνει έκθεση πεπραγμένων και να εκτίθεται στη δημόσια κριτική της βάσης. Τα συνέδρια αυτά είναι ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα θεματικά συνέδρια, που προαναφέρθηκαν.
8.8.3 Κάθε επιτροπή, που ολοκληρώνει μία εργασία και λειτουργεί ως κατευθυντήρια γραμμή θέσεων του κόμματος, οφείλει να συγκαλεί έκτακτο ηλεκτρονικό συνέδριο, μετά από έγκαιρη προκήρυξή του, ώστε να συζητείται και να εγκρίνεται από τη βάση.
8.8.4 Σε περίπτωση που το 30% των μελών ζητήσει τη διεξαγωγή έκτακτου ηλεκτρονικού συνεδρίου, ανεξάρτητα από τη συγκατάθεση της Δ.Ε., αυτόματα εκκινούνται οι διαδικασίες προετοιμασίας και διεξαγωγής του εντός διμήνου, από την ημερομηνία που ζητήθηκε.
8.8.5 Λόγω του αυξημένου κόστους διοργάνωσης συνεδρίων διά ζώσης και της δυσκολίας μετακίνησης και διαμονής των συνέδρων σε περιοχές εκτός μονίμου κατοικίας τους, το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας οφείλει να αξιοποιήσει στο έπακρο τις παρεχόμενες τεχνολογικές διευκολύνσεις, ώστε τα συνέδρια να διεξάγονται άμεσα, με τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή και ελαχιστοποίηση των σχετικών δαπανών. Μπορούν να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά συνέδρια, τόσο τακτικά όσο και έκτακτα.

Περιγραφή: Η ρευστή άμεση δημοκρατία πρέπει να αποδεικνύεται από τους πειρατές στην πράξη, ώστε να μη φανεί κενός λόγος και μια επικοινωνιακή τακτική, χωρίς αντίκρισμα. Η επιβεβαίωση μπορεί να γίνει μόνο μέσω της συχνής ανοικτής συνεδρίας, όπου θα διαμορφώνονται οι πολιτικές του κόμματος, προσαρμοσμένες στις τρέχουσες εξελίξεις , πέραν των προβλεπόμενων από το καταστατικό συνεδρίων. Η πραγματοποίηση τακτικών συνεδρίων μέσα στο έτος, με συγκεκριμένες θεματικές ενότητες και ελαστική προσαρμογή στις επιταγές της επικαιρότητας, και η αξιοποίηση των τεχνολογιών ώστε να γίνονται τακτικά ηλεκτρονικές συναντήσεις των οργάνων και επιτροπών του κινήματος, που θα καθορίζουν την ευπροσάρμοστη πολιτική τακτική του κόμματος στην τρέχουσα πολιτική πραγματικότητα, κρίνονται ως απόλυτα αναγκαίες.
Μπορούν να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά συνέδρια, τόσο τακτικά όσο και έκτακτα, κατά τα πρότυπα των πειρατικών κινημάτων αλλαχού, που θα συμβάλλουν στην αμεσότερη, ευκολότερη και δημοκρατικότερη προσαρμογή της πολιτικής μας στις εκάστοτε πολιτικές εξελίξεις.

Μιχάλης Πετρόπουλος , Γεώργιος Μαριόττι 

-------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------

 Άρθρο 10. Διοικούσα Επιτροπή

http://www.pirateparty.gr/katastatiko-pirate-party-greece/#arthro009

10.1 Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδριάζει κάθε τρεις μήνες ή εκτάκτως, όταν ζητηθεί από τον Πρόεδρο ή από το ένα τρίτο (1/3) των μελών της. Απαρτία υπάρχει με παρόντα τα μισά συν ένα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής. Λαμβάνεται κάθε δυνατή μέριμνα για τη συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης όσων μελών δεν μπορούν να έχουν φυσική παρουσία στη συνεδρίαση. Η συμμετοχή τους σ’ αυτήν την περίπτωση θεωρείται έγκυρη.
10.2 Η Διοικούσα Επιτροπή κάνει τον απολογισμό της προς το Σώμα των Μελών κατ’ έτος (ψηφιακά) και προς το Συνέδριο στο τέλος της διετούς θητείας της.
10.3 Οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.
10.4 Η Διοικούσα Επιτροπή με απόφασή της που λαμβάνεται αιτιολογημένα, με απλή πλειοψηφία του συνόλου των μελών της, χωρίς δικαίωμα ψήφου για το μέλος που αφορά, μπορεί να παραπέμψει οποιοδήποτε μέλος της στην Επιτροπή Διαιτησίας με το ερώτημα της έκπτωσης από το αξίωμά του, ενημερώνοντας ταυτόχρονα το Σώμα των Μελών.
10.5 Αμφισβήτηση μέρους ή του συνόλου της Διοικούσας Επιτροπής γίνεται με αίτημα που συγκεντρώνει την υποστήριξη του ενός δεύτερου (1/2) του Σώματος των Μελών συν έναν, προς την Επιτροπή Διαιτησίας. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του συνόλου της Διοικούσας Επιτροπής ορίζεται από την Επιτροπή Διαιτησίας τριμελές Προεδρείο, το οποίο οδηγεί το κόμμα σε έκτακτο Συνέδριο για την εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής.
10.6 Η Διοικούσα Επιτροπή με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των μελών της. Η αύξηση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα τρία (3) άτομα και πρέπει να επικυρωθεί από το αμέσως επόμενο Συνέδριο του κόμματος ή από το Σώμα των Μελών, αν αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

 

 #KO061 Τοπική, Νέα παράγραφος στο άρθρο 10

10.x Οι συνεδριάσεις της ΔΕ (Διοικούσα Επιτροπή) πρέπει να είναι ανοικτές, ηλεκτρονικά αναμεταδιδόμενες, με δικαίωμα σχολιασμού και παρεμβάσεων, μετά το πέρας της συνεδρίασης, από οποιοδήποτε μέλος επιθυμεί.

Μιχάλης Πετρόπουλος , Γεώργιος Μαριόττι

 

-------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------

 

Προτάσεις για Λοιπές Προτάσεις

-------------------------------------------------------------------

 nothing!

-------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------

 

Προτάσεις για Αρχές

-------------------------------------------------------------------

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
http://www.pirateparty.gr/arxes-programma/#perissoteri-dimokratia

Στο Κόμμα Πειρατών Ελλάδας πιστεύουμε στη Δημοκρατία, γιατί μόνο η αληθινή Δημοκρατία επιτρέπει τη δίκαιη και ισορροπημένη συνύπαρξη των προσώπων, τα οποία στοχεύουν στην από κοινού πρόοδό τους.
Στο Κόμμα Πειρατών Ελλάδας θεωρούμε καθήκον όλων μας τη βελτίωση της Δημοκρατίας μας, μέσα από τις δυνατότητες Άμεσης Δημοκρατίας, τις οποίες ο 21ος αιώνας προσφέρει σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Η ενίσχυση της λήψης αποκεντρωμένων αποφάσεων και η δυνατότητα Συμμετοχής όλων στις αποφάσεις μπορούν και πρέπει να ενισχυθούν. #ΑΣ006 Τοπική αλλαγή, Προσθετικά ως συνέχεια της Αρχής

Δημοκρατία - Η τόλμη για περισσότερη δημοκρατία

Το κόμμα πειρατών Ελλάδας θεωρεί ότι η δημοκρατία είναι το καλύτερο πολίτευμα για την κοινωνία. Μόνο μια πραγματική δημοκρατία εξασφαλίζει μια δίκαιη και αξιοπρεπή συμβίωση όπως επίσης και την εξισορρόπηση των συμφερόντων των μεμονωμένων ατόμων μέσα σ' ένα κράτος.
Περισσότερη συμμετοχή: Εμείς οι πειρατές στοχεύουμε στη μέγιστη δυνατή ισότητα μεταξύ όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό το κόμμα πειρατών Ελλάδας έχει στόχο να προωθήσει τις άμεσες και έμμεσες δημοκρατικές διαδικασίες και τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας να συναποφασίζουν.
Αναγνώριση νέων κατευθύνσεων: Τα ψηφιακά και ηλεκτρονικά επικοινωνιακά μέσα μεταφέρουν την πληροφορία στην κοινωνία, με πρωτοφανείς ρυθμούς. Με ευκολία κάποιος στη σημερινή εποχή μπορεί τόσο να διερευνήσει και να αναζητήσει, όσο και να προωθήσει τεράστιο όγκο πληροφοριών, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Όλα αυτά δίνουν τη δυνατότητα στη διάδοση νέων, ρηξικέλευθων ιδεών, με επακόλουθο την αναζήτηση και εύρεση νέων λύσεων, με πρωτόγνωρους ρυθμούς.
Αυτή η τεχνολογική εξέλιξη μας επιτρέπει να περιορίσουμε την αυθαιρεσία και το συγκεντρωτισμό της κεντρικής εξουσίας και προσφέρει τη δυνατότητα διασποράς των εξουσιών στο λαό και άμεσης παρέμβασής του σε κάθε θέμα που άπτεται των κοινών.
Τα σύγχρονα διαχειριστικά συστήματα επιτρέπουν τη σύντομη προώθηση των θεμάτων, την αποκέντρωση του δημόσιου τομέα, σε όλες του τις εκφάνσεις, και τη διευκόλυνση της συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων. Η ψηφιακή επανάσταση επιτρέπει στην ανθρωπότητα να ενισχυθεί η δημοκρατία και να προστατευθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα ανθρώπινα δικαιώματα και προπαντός η ελευθερία του λόγου και η δυνατότητα συμμετοχής του κάθε πολίτη στα κοινά.
Το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας θεωρεί υποχρέωσή του να συμβάλλει στην αναβάθμιση της δημοκρατίας και στη διαμόρφωσή της, σύμφωνα με τα δεδομένα του 21ου αιώνα. Έτσι θα μπορέσει να προσαρμοστεί στις δυνατότητες της εποχής μας και να αποδώσει ανάλογα.
Ενίσχυση της διάκρισης των εξουσιών και της ελευθερίας του τύπου
Εμείς οι Πειρατές στοχεύουμε στην ουσιαστική διάκριση των εξουσιών, γιατί θεωρούμε ότι αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.
Εμείς οι Πειρατές, υποστηρίζουμε ότι το άτομο δεν πρέπει να χειραγωγείται. Προκειμένου οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τον πολίτη να μην είναι κατευθυνόμενες από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε έντυπα είτε ηλεκτρονικά, πρέπει να εξασφαλιστούν η ανεξαρτησία, η άρση του συγκεντρωτισμού, η πολυφωνία, η αντικειμενικότητα, η ποιότητα και η ελευθερία του λόγου των μέσων ενημέρωσης. Ο πολίτης και το κράτος οφείλουν από κοινού, με συνδυασμένους μηχανισμούς να ασκούν έλεγχο, χωρίς να περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης των μέσων.
Προστασία της ατομικότητας μέσα στην δημοκρατία.
Το κράτος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χειραγωγεί τους πολίτες, αλλά να σέβεται και να προασπίζει τα δικαιώματά τους και να τους προστατεύει από καταπατήσεις των πολιτικών δικαιωμάτων τους, ακόμα και όταν αποτελούν μειοψηφία. Όλα αυτά, υπό το πρίσμα του ότι η ελευθερία του ενός σταματά εκεί που ξεκινά η ελευθερία του άλλου.
Ο ρόλος των αντιπροσώπων.
Οι Πειρατές πιστεύουμε ότι οι αντιπρόσωποι των πολιτών στο κοινοβούλιο και στην τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν και να μεταφέρουν την πραγματική θέληση της κοινωνίας, όχι όπως αυτή εκφράζεται μόνο κάθε τόσο στις εκλογές, άλλα όπως διαφαίνεται μέσα από τακτικές διαδικασίες ψηφοφορίας και έκφρασης απόψεων. Οι αντιπρόσωποι απευθύνονται στους πολίτες και ενημερώνονται από αυτούς και τους συμβουλεύονται για κάθε θέμα που καλούνται να τους εκπροσωπήσουν. Οφείλουν να αντιπροσωπεύουν το σύνολο των πολιτών στις διαβουλεύσεις και τις ψηφοφορίες, ανεπηρέαστοι από τα προσωπικά τους πιστεύω ή την κομματική γραμμή και πειθαρχία και να μεταφέρουν στα διάφορα όργανα τις απόψεις, ακόμα και τις μειοψηφούσες, που διατυπώνονται.


Μιχάλης Πετρόπουλος, Γεώργιος Μαριόττι


-------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ.
http://www.pirateparty.gr/arxes-programma/#asfaleia-simmetoxi

Όλοι έχουν το δικαίωμα στην ασφαλή ζωή και στη συμμετοχή στα κοινά. Ο σεβασμός και η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας είναι για μας υψίστης σημασίας.
Για να ζήσει με αξιοπρέπεια ένα πρόσωπο πρέπει να μπορεί να καλύπτει τις βασικές του ανάγκες και να συμμετέχει στα κοινά.
Όταν ο μόνος τρόπος δημιουργίας εισοδήματος είναι η εργασία, τότε πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα οποιουδήποτε θέλει να εργαστεί, δηλαδή ο μηδενισμός της ακούσιας ανεργίας.
Ο παραπάνω στόχος επιτυγχάνεται είτε με τη δημιουργία κρατικών θέσεων εργασίας, είτε με μέτρα δημιουργίας θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Και τα δύο βέβαια δεν αποτελούν ιδιαίτερα καλές λύσεις, αφού απαιτούν σημαντική δημόσια χρηματοδότηση ενώ όταν χρησιμοποιούνται δημόσια κεφάλαια, αυτό πρέπει να γίνεται στοχευμένα.
Στο κόμμα Πειρατών Ελλάδας πιστεύουμε ότι (αφού ο στόχος είναι ένα βασικό εισόδημα για όλους) αντί να πληρώνουμε τη δημιουργία θέσεων εργασίας στο Δημόσιο και να οδηγούμαστε σε ένα υπερτροφικό Δημόσιο με τεράστια μη-μισθολογικά λειτουργικά έξοδα, είναι καλύτερο να εγγυηθούμε σε όλους ένα Βασικό Εισόδημα Διαβίωσης σε μετρητά ή ισοδύναμες παροχές, με αντιπαροχή Κοινωνικής Εργασίας ανάλογα με τις δυνατότητες του καθ’ ενός.
Όπως παρέχονται δημόσια η ασφάλεια, οι δρόμοι, διάφορες υποδομές και μεγάλα τμήματα του εκπαιδευτικού συστήματος χωρίς άμεσο κόστος, έτσι μπορεί να συμβεί και με την βασική διαβίωση.
Το μέτρο θα μπορούσε να ξεκινήσει άμεσα από τα κατώτερα οικονομικά στρώματα που βρίσκονται στα όρια της φτώχειας και σταδιακά, όσο θα βελτιώνονται οι συνθήκες και τα δημόσια έσοδα, να επεκτείνεται.
Οι δικαιούχοι θα μπορούσαν να διαθέτουν συγκεκριμένες ώρες την εβδομάδα σε προγράμματα κοινωνικής εργασίας σε φορείς όπως οι δήμοι, τα σχολεία ή τα γηροκομεία (ενδεικτικά ως σχολικοί τροχονόμοι, σχολικοί φύλακες, συντηρητές σε πάρκα και πλατείες, ήπιες εργασίες δημόσιας καθαριότητας, στη συντήρηση σημάνσεων, στη βοήθεια ηλικιωμένων ή ΑΜΕΑ στο σπίτι).
Στο Κόμμα Πειρατών Ελλάδας πιστεύουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των προσώπων θα χρησιμοποιήσουν το Βασικό Εισόδημα Διαβίωσης ως βάση για την ανάπτυξη του οικονομικού και κοινωνικού δυναμικού τους. Θα διαβάσουν και θα εκπαιδευτούν, θα ασχοληθούν με τον εθελοντισμό, θα φυλάξουν παιδιά συγγενών, θα κάνουν ανεξάρτητη δημοσιογραφία μέσα από blogs, θα ελέγξουν αν η Δημόσια Διοίκηση έχει την απαιτούμενη διαφάνεια, θα δημιουργήσουν τέχνη στην μορφή που τους εκφράζει, θα γράψουν ελεύθερο λογισμικό. Αυτά θα ωφελήσουν το σύνολο της κοινωνίας.
Το μέτρο αυτό αποσκοπεί απλά στην αποτροπή της φτώχειας, το ποσό πρέπει να είναι χαμηλό, ώστε να μην επιτρέπει τη συσσώρευση πλούτου.

 

 #ΑΣ005 Τοπική αλλαγή, Αντικατάσταση της Αρχής

Δικαίωμα στην ασφαλή διαβίωση και συμμετοχή στην κοινωνία
Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στην ασφαλή διαβίωση και την ισότιμη συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Ο σεβασμός και η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας είναι ύψιστο αγαθό και είναι υποχρέωση κάθε οργανωμένης κοινωνίας να το προστατεύουν.
Οι άνθρωποι μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια, μόνο αν οι βασικές τους ανάγκες ικανοποιούνται και αν η συνύπαρξη και η συμμετοχή τους στην κοινωνία είναι εξασφαλισμένη.
Κάθε άτομο έχει δικαίωμα σε ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίσει στο ίδιο και την οικογένεια του υγεία και ευημερία, και ειδικότερα τροφή, ρουχισμό, κατοικία, ιατρική περίθαλψη όπως και τις απαραίτητες κοινωνικές υπηρεσίες.
Έχει ακόμα δικαίωμα σε ασφάλιση κατά την περίοδο ανεργίας, την αρρώστια, την αναπηρία, τη χηρεία, τη γεροντική ηλικία, όπως και για όλες τις άλλες περιπτώσεις που στερείται τα μέσα της συντήρησής του, εξαιτίας περιστάσεων ανεξαρτήτων της θέλησης του.
Καθένας έχει το δικαίωμα να εργάζεται και να επιλέγει ελεύθερα το επάγγελμά του, να έχει δίκαιες και ικανοποιητικές συνθήκες δουλειάς και να προστατεύεται από την ανεργία.
Όλοι, χωρίς καμία διάκριση, έχουν το δικαίωμα ίσης αμοιβής για ίση εργασία.
Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα δίκαιης και ικανοποιητικής αμοιβής, που να εξασφαλίζει σε αυτόν και την οικογένειά του συνθήκες ζωής άξιες στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η αμοιβή της εργασίας, αν δεν επαρκεί, πρέπει να συμπληρώνεται με άλλα μέσα κοινωνικής προστασίας.
Στην υλιστική οικονομία μας, για όλα αυτά απαιτείται ένα εισόδημα. Εφ' όσον το εισόδημα μπορεί να προέλθει μόνο μέσω της εργασίας, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η πλήρης απασχόληση, ώστε να προστατευθεί η αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων. Για το λόγο αυτό η πλήρης απασχόληση ήταν και είναι ένας σημαντικός στόχος της οικονομικής πολιτικής σε όλα τα κράτη. Υπάρχουν δύο δρόμοι μέσω των οποίων μπορούμε να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο: Με οικονομικά μέτρα που έχουν ως στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας, και με δημόσια χρηματοδότηση θέσεων εργασίας, ώστε να επιτευχθεί ο κύριος στόχος, που είναι η εξασφάλιση των αναγκαίων προς το ζην.
Αυτοί οι δύο δρόμοι-επιλογές απαιτούν σημαντική δημόσια χρηματοδότηση. Αφού χρησιμοποιούνται δημόσια κονδύλια, όμως, αυτό θα πρέπει να γίνει αποτελεσματικά και με πλήρη διαφάνεια, ώστε να αποφευχθούν τα φαινόμενα διαφθοράς και διασπάθισης, που έχουν κυριαρχήσει μέχρι σήμερα στο δημόσιο βίο.
Ακριβώς όπως παρέχουμε δημόσια ασφάλεια και εκπαίδευση στο μέγιστο δυνατό τμήμα του πληθυσμού, χωρίς άμεση χρέωση, ένα σύστημα που να εξασφαλίζει τα προς το ζην θα πρέπει επίσης να γίνει μέρος της κοινωνικής μέριμνας. Εμείς οι Πειρατές είμαστε πεπεισμένοι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων θα αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που θα της προσφερθούν, όταν έχει εξασφαλισμένα τα προς το ζην, για να αναπτύξει πλήρως το δυναμικό της.
Μια εξασφαλισμένη διαβίωση δημιουργεί χώρο για αυτοδιάθεση της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας. Επιτρέπει εθελοντικές δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα τη φροντίδα παιδιών και συγγενών, την ανεξάρτητη δημοσιογραφία, την πολιτική δραστηριότητα ή τη δημιουργία και ανάπτυξη της τέχνης και του ελεύθερου λογισμικού. Αυτό ωφελεί ολόκληρη την κοινωνία μας. Γι 'αυτό το Κόμμα Πειρατών υποστηρίζει λύσεις που εξασφαλίζουν την διαβίωση και την κοινωνική συμμετοχή, ενώ επιτρέπει τη διατήρηση της ευημερίας και την οικονομική ελευθερία.
Θέλουμε να εμποδίσουμε τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και να εδραιώσουμε την ευημερία για όλους.


Μιχάλης Πετρόπουλος, Γεώργιος Μαριόττι

 

-------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.
http://www.pirateparty.gr/arxes-programma/#perivallon-energeia

Στο Κόμμα Πειρατών Ελλάδας θέλουμε η επόμενη γενιά να είναι ελεύθερη να παραδώσει το περιβάλλον στη μεθεπόμενη, χωρίς να δεσμεύεται αρνητικά από δικές μας πράξεις ή παραλήψεις.
Αυτό απαιτεί διαφανή και υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων, μείωση των επιβλαβών ουσιών στο περιβάλλον, προστασία και αποκατάσταση των φυσικών περιοχών, ιδιαίτερα εκείνων με υψηλή βιοποικιλότητα.

Θέλουμε μια υπεύθυνη χρήση των φυσικών πόρων και την επέκταση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θέλουμε τα κονδύλια για την έρευνα να κατευθύνονται εκεί όπου συμφέρει την Κοινωνία και όχι εκεί όπου συμφέρει τις εταιρείες. Θέλουμε ένα περιβάλλον μακροπρόθεσμα ασφαλές, όπου χρησιμοποιούνται περιβαλλοντικά φιλικές και ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Ζητούμε ταυτόχρονα την ενεργή συμμετοχή όλων των πολιτών για να αποφευχθούν η συγκέντρωση της ενέργειας στα χέρια λίγων και τα μονοπώλια.

 

 Βιωσιμότητα (ελευθερία για τις επόμενες γενιές)

Το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας υποστηρίζει τη βιωσιμότητα. Γι' αυτό πρέπει να δράσουμε, ώστε να διασφαλιστεί με αξιοπρέπεια και για το μέλλον η ανθρώπινη ύπαρξη. Προϋπόθεση γι' αυτό είναι η διαφανής διαχείριση των φυσικών πόρων.
Βιώσιμο περιβάλλον (εγγύηση και προστασία των βασικών στοιχείων της ζωής)
Αποζητάμε είναι να διατηρήσουμε ένα υγιεινό φυσικό περιβάλλον. Αυτό σημαίνει τη μείωση παραγωγής και διασποράς επιβλαβών ουσιών στο περιβάλλον μας, την προστασία και την αποκατάσταση της φύσης, προπαντός περιοχών με υψηλή βιοποικιλότητα.
Διαχείριση των φυσικών πόρων.
Απαιτούμε μια υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων. Γι ' αυτό θα πρέπει τόσο οι ορυκτοί πόροι όσο και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να χρησιμοποιούνται με σύνεση, ώστε να διασφαλίζεται η επάρκειά τους και για τις επόμενες γενιές.
Στόχος θα πρέπει να είναι η αντικατάσταση των ορυκτών φυσικών πόρων με ανανεώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον ενεργειακές πηγές.
Ενεργειακή πολιτική.
Ζητάμε ως Κόμμα Πειρατών Ελλάδας μία μακρόβια, ασφαλή και φιλική προς το περιβάλλον υποδομή παραγωγής ενέργειας. Αυτό για μας σημαίνει τη (συνετή χρήση) σταδιακή κατάργηση της χρήσης ορυκτών πόρων και μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση της βιωσιμότητάς τους και με σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον στο σύνολό του. Πέρα από αυτό ζητάμε μία διαφανή, αποκεντρωμένη δομή παραγωγής ενέργειας. Μόνο έτσι εξασφαλίζεται η συμμετοχή του κάθε πολίτη και αποτρέπονται οι σχηματισμοί μονοπωλίων.


Μιχάλης Πετρόπουλος, Γεώργιος Μαριόττι

 

-------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------

 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ, BLOGGERS ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΩΝ.
http://www.pirateparty.gr/arxes-programma/#prostasia-dimosiografon

Θεωρούμε ότι η δημοσιοποίηση στην Κοινωνία εσωτερικών δημόσιων ή εταιρικών πληροφοριών, όταν αυτές αποδεικνύουν παράνομες ή ανήθικες δραστηριότητες, καταχρήσεις, διαφθορά, εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών και γενικά βλάβη της κοινωνίας, αποτελεί μορφή ηθικού θάρρους και πρέπει να ενθαρρύνεται και να προστατεύεται.
Έτσι πιστεύουμε ότι πρέπει να βελτιωθεί η νομοθεσία για την προστασία των δημοσιογράφων και των bloggers με την ταυτόχρονη πλήρη ανωνυμία και προστασία των πηγών τους.
 #ΑΣ010 Τοπική αλλαγή, Προσθήκη στην Αρχή

Προστασία των καταγγελλόντων
Πρέπει εδραιωθεί στη συνείδηση του πολιτών ότι η καταγγελία των δυσλειτουργιών, των επίορκων λειτουργών και οποιασδήποτε κατάχρησης εξουσίας ή ισχύος είναι μια πράξη ηθικής και πολιτικής συνειδητοποίησης και ευθύνης, που πρέπει να υποστηριχθεί και να προστατευτεί. Οι δημοσιογραφικές πηγές ήδη προστατεύονται από το νόμο, θεωρούμενες ως αναπόσπαστο εργαλείο του δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Για τους Πειρατές, οι καταγγέλλοντες είναι πολίτες που δημοσιοποιούν νομικές και ηθικές παρεκτροπές και παράνομες δραστηριότητες, όπως η διαφθορά, η εκμετάλλευση προς ίδιον συμφέρον εμπιστευτικών πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων, η απόκρυψη κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον, η αδιαφορία και τα γνωστά "φακελάκια" κατά τη διάρκεια ιατρικής θεραπείας κλπ.
Το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας αντιλαμβάνεται ότι οι καταγγέλλοντες επιτελούν σημαντική ελεγκτική και διορθωτική λειτουργία σε κάθε ελεύθερη, δημοκρατική κοινωνία. Αυτό απαιτεί, από την μία μεριά, την κατά το δυνατόν ταχύτερη ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ασφαλούς νομικού πλαισίου για την προστασία των καταγγελλόντων, και από την άλλη μεριά, την κοινωνική στήριξή τους, αναγνωρίζοντας το ρόλο τους, όταν δεν υποκρύπτεται ιδιοτέλεια στις ενέργειές τους, στον έλεγχο του κατά πόσο τηρούνται οι υποχρεώσεις και δεσμεύσεις όσων κατέχουν υπεύθυνη εργασιακή θέση, που τους θέτει σε θέση ισχύος και ευθύνης.
Η αξιολόγηση της καταγγελίας δεν μπορεί και δεν πρέπει να κρίνεται με βάση προσωπικά κριτήρια και τοπικές ιδιαιτερότητες. Η δημιουργία μιας ενιαίας και καθολικής νομοθεσίας, τόσο για την προστασία των καταγγελλόντων, όσο και για την αποτελεσματική διερεύνηση των καταγγελιών, χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις, είναι επιβεβλημένη στα πλαίσια της λειτουργίας μιας ευνομούμενης πολιτείας.


Μιχάλης Πετρόπουλος, Γεώργιος Μαριόττι

   

-------------------------------------------------------------------

ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ

 


#
-------------------------------------------------------------------

#ΑΣ009 Πρόσθεση, Νέα αρχή
 (Τοποθέτηση στην 5η θέση)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Τόσο η ελληνική όσο και η διεθνής πολιτική πρακτική για τα ναρκωτικά, επί δεκαετίες, είναι επικεντρωμένη στην απαγόρευση και την αυστηρή ποινικοποίηση, με στόχο μια κοινωνία απαλλαγμένη από τα ναρκωτικά. Η τακτική αυτή δεν απέδωσε κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Αντίθετα, παρουσιάζεται έξαρση του φαινομένου και σε πολλές περιπτώσεις, όπου η κοινωνική και οικονομική κρίση εντείνονται, το εμπόριο και η διάδοση των ναρκωτικών γίνονται σε ανεξέλεγκτα επίπεδα.
Ουσίες, που βρέθηκαν σε σχετικές μελέτες να έχουν χαμηλό κίνδυνο εθισμού παραμένουν απαγορευμένες, ενώ πιο επικίνδυνες ουσίες, όπως το αλκοόλ και ο καπνός, είναι κοινωνικά και νομικά αποδεκτές, όπως επίσης και φαρμακευτικά προϊόντα με συγκριτικά υψηλό κίνδυνο εθισμού. Η πολιτεία συντηρεί μια αναποτελεσματική νομοθεσία για την προστασία των ανηλίκων, αγνοεί την πραγματική επικινδυνότητα των ουσιών, αυξάνει τις αστυνομικές δυνάμεις και τα δικαστήρια, σπαταλώντας σημαντικότατους πόρους, τόσο ανθρώπινους όσο και οικονομικούς, επιβαρύνοντας τους πολίτες με δισεκατομμύρια ευρώ, που διατίθενται, τελικά, αναποτελεσματικά κάθε χρόνο.
Νέα πολιτική για τα ναρκωτικά
Το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας υποστηρίζει ότι η κατασταλτική πολιτική για τα ναρκωτικά είναι αδιέξοδη και ζητά να σταματήσει αυτή η αποτυχημένη πολιτική. Απορρίπτουμε την τρέχουσα, επιστημονικά αβάσιμη, διάκριση των ουσιών σε νόμιμες και παράνομες και απαιτούμε μια αντικειμενική αξιολόγηση και ταξινόμηση όλων των ψυχοτρόπων ουσιών, με αποκλειστικό κριτήριο την επικινδυνότητά τους. Η ισχύουσα, αβάσιμη χειραγώγηση των ενηλίκων στη χρήση εθιστικών και διεγερτικών ουσιών, έρχεται σε αντίθεση με τις βασικές αρχές μας και την αντίληψη που έχουμε περί ατομικής και κοινωνικής ευθύνης.
Η χρήση ναρκωτικών ουσιών εξακολουθεί να διώκεται ποινικά, οδηγώντας σε γιγαντισμό την παράνομη διακίνηση και εμπορία.
Αυτή η στρέβλωση πρέπει να διορθωθεί μέσω μιας ελεγχόμενης διανομής και πώλησης. Η δημιουργία ενός τέτοιου πλαισίου θα αφαιρέσει πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, τα οποία κυρίως εμφανίζονται λόγω εκτεταμένων φαινομένων νοθείας και έλλειψης υγιεινής.
Κανονιστικές ρυθμίσεις, βοήθεια και καθοδήγηση, αντί της τιμωρίας
Η πρόληψη πρέπει να είναι ειλικρινής και αντικειμενική για την επίτευξη βιώσιμων και σταθερών αποτελεσμάτων.
Στη διαμόρφωση των αναγκαίων ρυθμίσεων, στο πλαίσιο μιας νέας πολιτικής για τα ναρκωτικά, πρέπει να συμμετέχουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, απαλλαγμένα από ιδεολογικές εμμονές και προκαταλήψεις, ώστε να διαμορφωθεί ένα ρεαλιστικό και εφικτό σχέδιο αντιμετώπισης του προβλήματος. Νόμοι, ρυθμιστικοί και ελεγκτικοί κανόνες πρέπει να θεσπιστούν μόνο για την περίπτωση ακραίων καταστάσεων και φυσικά όχι με βάση προκαταλήψεις ή οικονομικά συμφέροντα. Απρόσκοπτη και χωρίς λογοκρισία πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες σχετικές με τα ναρκωτικά πρέπει να παρέχεται σε κάθε πολίτη.
Προστασία των ανηλίκων
Το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας υποστηρίζει ως αναγκαία τη θέσπιση ρητής νομοθεσίας και κανονισμών για την προστασία των ανηλίκων. Όλοι οι ενήλικες πρέπει να έχουν επίγνωση της ευθύνης τους και να παρέχουν ολοκληρωμένη και αντικειμενική πληροφόρηση στα παιδιά και τους εφήβους για τους κινδύνους της χρήσης ναρκωτικών. Η αποτελεσματική προστασία των παιδιών και των εφήβων δεν μπορεί να επιτευχθεί με τους εφαρμοζόμενους περιοριστικούς κανονισμούς και τις ισχύουσες απαγορεύσεις, όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη. Μια ανοιχτή, ειλικρινής και αντικειμενική αντιμετώπιση του θέματος, με τη μορφή της συνολικής δημόσιας εκπαίδευσης στα σχολεία και τα κέντρα αποκατάστασης, πρέπει να συμπληρώνει τους νομικούς κανονισμούς. Η εκπαίδευση των παιδιών, ώστε να ενεργούν υπεύθυνα, είναι ο καλύτερος τρόπος ενδυνάμωσης του χαρακτήρα τους, για να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά αυτές τις προκλήσεις και πειρασμούς.
Έρευνα και ιατρική
Το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας στηρίζει την έρευνα με τις θεωρούμενες παράνομες ουσίες για θεραπευτικούς σκοπούς. Περαιτέρω φραγμοί του επιστημονικού έργου, βασιζόμενοι αποκλειστικά και μόνο σε δογματικά επιχειρήματα, δεν είναι πλέον αποδεκτοί.
Οι ασθενείς δεν πρέπει να παρεμποδίζονται στην ελεύθερη επιλογή της θεραπείας τους. Καλά εκπαιδευμένοι, υπεύθυνοι γιατροί και ενημερωμένοι ασθενείς πρέπει να έχουν την πλήρη ευθύνη για την επιλογή των ουσιών που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία. Οι κίνδυνοι από τη χρήση των ουσιών πρέπει να παρουσιάζονται πλήρως και να δημοσιοποιούνται.
Η ελεύθερη, προσωπική χρήση δεν έρχεται σε σύγκρουση με την προστασία, την πρόληψη και την εκπαίδευση.


Μιχάλης Πετρόπουλος, Γεώργιος Μαριόττι

-------------------------------------------------------------------

#ΑΣ011 Πρόσθεση, Νέα αρχή

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Το Κόμμα των Πειρατών υποστηρίζει την κατάργηση της υποχρεωτικής συμμετοχής σε επιμελητήρια, επαγγελματικούς συλλόγους και ενώσεις, όπως το Εμπορικό ή το Τεχνικό Επιμελητήριο, οι ιατρικοί και δικηγορικοί σύλλογοι, που ασκούν υπέρμετρη εξουσία, θέτοντας σημαντικούς περιορισμούς στην ελεύθερη επαγγελματική μετακίνηση των μελών τους και καθορίζουν, εν είδει μονοπωλίου, τα ελάχιστα κόστη των προσφερόμενων υπηρεσιών.


Μιχάλης Πετρόπουλος, Γεώργιος Μαριόττι

-------------------------------------------------------------------

#ΑΣ012 Πρόσθεση, Νέα αρχή

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οι πολίτες πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση, δωρεάν και χωρίς προσκόμματα, σε κάθε πληροφορία που αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα, χωρίς εξαιρέσεις.
Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει τη σχετική ενημέρωση, χωρίς να υποχρεούται σε έλεγχο για έννομο συμφέρον και αιτιολόγηση της ενέργειάς του.
Είναι ατομικό δικαίωμα, κατοχυρωμένο σε όλα σχεδόν τα δημοκρατικά καθεστώτα. Ο πολίτης, με τον τρόπο αυτό, προστατεύει την προσωπική του αξιοπρέπεια και αποτρέπει αδιαφανείς προσπάθειες κατάχρησης σε βάρος του και εκμετάλλευσης προσωπικών δεδομένων από τρίτους, χωρίς προσωπική άδεια του ιδίου.
Η διαφάνεια στα προσωπικά δεδομένα εξασφαλίζει ότι η δημόσια διοίκηση υπηρετεί τον πολίτη και τα συμφέροντά του και περιορίζει στο ελάχιστο την παράνομη αξιοποίησή τους από εταιρείες και ιδιώτες, που σκοπεύουν στο κέρδος μέσω αυτών.
Για να ουσιαστική κατοχύρωση του δικαιώματος αυτού, το Κόμμα των Πειρατών ζητάει την εφαρμογή, χωρίς εκπτώσεις, μιας συνεπούς νομοθεσίας, που θα εξαλείψει ουσιαστικά τα φαινόμενα διαφθοράς και εξαπάτησης.
Οι οποιεσδήποτε εξαιρέσεις πρέπει να είναι ελάχιστες, να άπτονται θεμάτων γενικότερου συμφέροντος και να ελέγχονται ως προς τη νομιμότητά τους από ανεξάρτητη αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, με αυξημένες, αυστηρά καθορισμένες αρμοδιότητες και επαρκώς στελεχωμένη από το κατάλληλο προσωπικό.


Μιχάλης Πετρόπουλος, Γεώργιος Μαριόττι

 

-------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------

 

 Προτάσεις για το Πρόγραμμα

 

-------------------------------------------------------------------

 nothing!

-------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------

 

END

 

-------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------

 

2012/13 after the first congress

Οι Αρχές του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας

Το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας έχει ως βασική Αρχή τη δημοκρατική οργάνωση και λειτουργία του, με ψηφιακές διαδικασίες όπου αυτό είναι εφικτό και εφαρμογή της Άμεσης Δημοκρατίας στο εσωτερικό του. Το κόμμα λειτουργεί με βάση τις αρχές της Δημοκρατίας, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της Γ.Σ. του ΟΗΕ και Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου), την Ιδρυτική του Διακήρυξη και τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. Το κόμμα δεν τοποθετείται στον ξεπερασμένο πολιτικό άξονα αριστερά-κέντρο-δεξιά.

Το κόμμα αποδέχεται τη Διακήρυξη της Uppsala (Διακήρυξη των Ευρωπαϊκών Κομμάτων Πειρατών, Ιούλιος 2008) και ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για θέματα οργάνωσης της ψηφιακής ζωής της κοινωνίας μας, τα οποία επηρεάζουν την καθημερινότητα στον 21ο αιώνα. Σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά και Διεθνή κόμματα (Pirate parties) αγωνίζεται για να προωθήσει με κάθε νόμιμο τρόπο:
 • Τη μεγαλύτερη συμμετοχή όλων στην λήψη αποφάσεων μέσω διαδικασιών Άμεσης Δημοκρατίας με φυσική παρουσία ή με ψηφιακά μέσα κατά περίπτωση, σε τοπικό, εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Την προώθηση της Διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα της Δημόσιας Διοίκησης.
 • Τον σεβασμό του ιδιωτικού απορρήτου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ταχεία απονομή δικαιοσύνης, το απόρρητο όλων των επικοινωνιών και την πλήρη ελευθερία του λόγου.
 • Την αποτροπή κάθε είδους Λογοκρισίας στο Διαδίκτυο ή αλλού.
 • Την τροποποίηση της νομοθεσίας περί Πνευματικών Δικαιωμάτων, με δραστικό περιορισμό του μονοπωλίου εμπορικής εκμετάλλευσης, ώστε το κοπιράιτ να περιορίζεται μέσα στα όρια μιας γενιάς. Τον σαφή περιορισμό του κοπιράιτ μόνο σε εμπορικές πράξεις, με συνέπεια την ελεύθερη και νόμιμη αντιγραφή και αναπαραγωγή υλικού για μη κερδοσκοπικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς. Την προώθηση του διαμοιρασμού αρχείων και των σχετικών τεχνολογιών. Την κατάργηση της εφαρμογής τεχνολογιών διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM), καθώς και των όρων χρήσης συμβολαίων που αποσκοπούν στον περιορισμό των νομικών δικαιωμάτων των καταναλωτών.
 • Την τροποποίηση της Νομοθεσίας για τις πατέντες, σε πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ώστε να υπάρξει μείωση της δημόσιας δαπάνης για φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Την απαγόρευση πατεντών σε λογισμικό και ζωντανούς οργανισμούς, σπόρους ή γονίδια.
 • Την προστασία του Περιβάλλοντος και της Βιοποικιλότητας.
Το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας συνεργάζεται με τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά και Διεθνή κόμματα (Pirate Parties) και αποτελεί Τακτικό Μέλος της πολιτικής ομάδας “Pirate Parties International”, συμμετέχοντας ενεργά στα όργανα της ομάδας και τη διαμόρφωση των αποφάσεων τους.
Το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας συνεργάζεται με τα κινήματα που ασπάζονται και υπηρετούν τις βασικές του αξίες.Οι Θέσεις του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
Στο Κόμμα Πειρατών Ελλάδας πιστεύουμε στη Δημοκρατία, γιατί μόνο η αληθινή Δημοκρατία επιτρέπει τη δίκαιη και ισορροπημένη συνύπαρξη των προσώπων, τα οποία στοχεύουν στην από κοινού πρόοδό τους.
Στο Κόμμα Πειρατών Ελλάδας θεωρούμε καθήκον όλων μας τη βελτίωση της Δημοκρατίας μας, μέσα από τις δυνατότητες Άμεσης Δημοκρατίας, τις οποίες ο 21ος αιώνας προσφέρει σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Η ενίσχυση της λήψης αποκεντρωμένων αποφάσεων και η δυνατότητα Συμμετοχής όλων στις αποφάσεις μπορούν και πρέπει να ενισχυθούν.
Το κόμμα πειρατών Ελλάδας θεωρεί ότι η δημοκρατία είναι το καλύτερο πολίτευμα για την κοινωνία. Μόνο μια πραγματική δημοκρατία εξασφαλίζει μια δίκαιη και αξιοπρεπή συμβίωση όπως επίσης και την εξισορρόπηση των συμφερόντων των μεμονωμένων ατόμων μέσα σ’ ένα κράτος.
Περισσότερη συμμετοχή: Εμείς οι πειρατές στοχεύουμε στη μέγιστη δυνατή ισότητα μεταξύ όλων των ανθρώπων. Γι’ αυτό το κόμμα πειρατών Ελλάδας έχει στόχο να προωθήσει τις άμεσες και έμμεσες δημοκρατικές διαδικασίες και τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας να συναποφασίζουν.
Αναγνώριση νέων κατευθύνσεων: Τα ψηφιακά και ηλεκτρονικά επικοινωνιακά μέσα μεταφέρουν την πληροφορία στην κοινωνία, με πρωτοφανείς ρυθμούς. Με ευκολία κάποιος στη σημερινή εποχή μπορεί τόσο να διερευνήσει και να αναζητήσει, όσο και να προωθήσει τεράστιο όγκο πληροφοριών, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Όλα αυτά δίνουν τη δυνατότητα στη διάδοση νέων, ρηξικέλευθων ιδεών, με επακόλουθο την αναζήτηση και εύρεση νέων λύσεων, με πρωτόγνωρους ρυθμούς.
Αυτή η τεχνολογική εξέλιξη μας επιτρέπει να περιορίσουμε την αυθαιρεσία και το συγκεντρωτισμό της κεντρικής εξουσίας και προσφέρει τη δυνατότητα διασποράς των εξουσιών στο λαό και άμεσης παρέμβασής του σε κάθε θέμα που άπτεται των κοινών.
Τα σύγχρονα διαχειριστικά συστήματα επιτρέπουν τη σύντομη προώθηση των θεμάτων, την αποκέντρωση του δημόσιου τομέα, σε όλες του τις εκφάνσεις, και τη διευκόλυνση της συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων. Η ψηφιακή επανάσταση επιτρέπει στην ανθρωπότητα να ενισχυθεί η δημοκρατία και να προστατευθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα ανθρώπινα δικαιώματα και προπαντός η ελευθερία του λόγου και η δυνατότητα συμμετοχής του κάθε πολίτη στα κοινά.
Το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας θεωρεί υποχρέωσή του να συμβάλλει στην αναβάθμιση της δημοκρατίας και στη διαμόρφωσή της, σύμφωνα με τα δεδομένα του 21ου αιώνα. Έτσι θα μπορέσει να προσαρμοστεί στις δυνατότητες της εποχής μας και να αποδώσει ανάλογα.
Ενίσχυση της διάκρισης των εξουσιών και της ελευθερίας του τύπου.
Εμείς οι Πειρατές στοχεύουμε στην ουσιαστική διάκριση των εξουσιών, γιατί θεωρούμε ότι αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.
Εμείς οι Πειρατές, υποστηρίζουμε ότι το άτομο δεν πρέπει να χειραγωγείται. Προκειμένου οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τον πολίτη να μην είναι κατευθυνόμενες από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε έντυπα είτε ηλεκτρονικά, πρέπει να εξασφαλιστούν η ανεξαρτησία, η άρση του συγκεντρωτισμού, η πολυφωνία, η αντικειμενικότητα, η ποιότητα και η ελευθερία του λόγου των μέσων ενημέρωσης. Ο πολίτης και το κράτος οφείλουν από κοινού, με συνδυασμένους μηχανισμούς να ασκούν έλεγχο, χωρίς να περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης των μέσων.
Προστασία της ατομικότητας μέσα στην δημοκρατία.
Το κράτος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χειραγωγεί τους πολίτες, αλλά να σέβεται και να προασπίζει τα δικαιώματά τους και να τους προστατεύει από καταπατήσεις των πολιτικών δικαιωμάτων τους, ακόμα και όταν αποτελούν μειοψηφία. Όλα αυτά, υπό το πρίσμα του ότι η ελευθερία του ενός σταματά εκεί που ξεκινά η ελευθερία του άλλου.
Ο ρόλος των αντιπροσώπων.
Οι Πειρατές πιστεύουμε ότι οι αντιπρόσωποι των πολιτών στο κοινοβούλιο και στην τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν και να μεταφέρουν την πραγματική θέληση της κοινωνίας, όχι όπως αυτή εκφράζεται μόνο κάθε τόσο στις εκλογές, άλλα όπως διαφαίνεται μέσα από τακτικές διαδικασίες ψηφοφορίας και έκφρασης απόψεων. Οι αντιπρόσωποι απευθύνονται στους πολίτες και ενημερώνονται από αυτούς και τους συμβουλεύονται για κάθε θέμα που καλούνται να τους εκπροσωπήσουν. Οφείλουν να αντιπροσωπεύουν το σύνολο των πολιτών στις διαβουλεύσεις και τις ψηφοφορίες, ανεπηρέαστοι από τα προσωπικά τους πιστεύω ή την κομματική γραμμή και πειθαρχία και να μεταφέρουν στα διάφορα όργανα τις απόψεις, ακόμα και τις μειοψηφούσες, που διατυπώνονται.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.
Αγωνιζόμαστε για τη μεγαλύτερη δυνατή, δημοκρατική ισότητα όλων των ανθρώπων. Ως εκ τούτου στοχεύουμε στην αύξηση των τρόπων δημοκρατικής συμμετοχής κάθε προσώπου και ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή όλων στις δημοκρατικές αποφάσεις, ειδικά τώρα που η τεχνολογία δίνει δυνατότητες Άμεσης Δημοκρατίας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, όταν το θέμα είναι τέτοιο που η απόφαση μπορεί να ληφθεί με επώνυμες ψήφους.
Για εκλογές προσώπων ή άλλες αποφάσεις όπου οι ψηφοφόροι πρέπει να παραμείνουν ανώνυμοι, υποστηρίζουμε την ψηφοφορία με κάλπη, μέχρι οι επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις να μας οδηγήσουν σε ένα σύστημα ανοικτού κώδικα το οποίο θα εγγυάται ταυτόχρονα ανωνυμία και επαληθευσιμότητα.
Μας εκφράζει η Απλή Αναλογική, αλλά ερευνούμε την πιθανότητα να υπάρχουν ακόμη καλύτεροι τρόποι λήψης αποφάσεων (π.χ. LiquidFeedback).

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
Το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας ενδιαφέρεται για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ελευθερίας όλων. Υπεραμυνόμαστε του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα, στο απόρρητο των επικοινωνιών, στην αυτοδιάθεση του σώματος και στα προσωπικά δεδομένα, που περιλαμβάνουν: σκέψη, γνώμη και αισθήματα, οικονομικά, ταυτότητα, τοποθεσία καθώς και την προστασία τους από την ανεξέλεγκτη συλλογή, αποθήκευση και διάθεση τους. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να έχει όλες τις πτυχές της προσωπικής του ζωής απόρρητες.
Η Δημοκρατία μας έχει κατακτηθεί με μεγάλους αγώνες ενάντια στην απολυταρχία και τον ολοκληρωτισμό.
Τα ολοκληρωτικά καθεστώτα χαρακτηρίζονται από την έλλειψη σεβασμού στο πρόσωπο και από τον πανταχού παρόντα έλεγχο. Τα σημερινά τεχνικά μέσα παρέχουν δυνατότητες, τις οποίες οι δικτάτορες του παρελθόντος δεν τολμούσαν ούτε καν να ονειρευτούν.
Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κάθε φορά που κάνουμε ένα ακόμη βήμα στο δρόμο της αύξησης της επιτήρησης. Εμείς οι Ευρωπαίοι έχουμε εμπειρίες για το που οδηγεί ο δρόμος του απόλυτου ελέγχου και δεν θέλουμε να τον βαδίσουμε, σε καμία περίπτωση.
Τα δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή και το απόρρητο των επικοινωνιών αποτελούν βασικά θεμέλια μιας σύγχρονης δημοκρατικής κοινωνίας. Η ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας δεν είναι εφικτά χωρίς τα δικαιώματα αυτά.
Τα συστήματα και οι μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το κράτος εναντίον των πολιτών, πρέπει να υπόκεινται σε διαρκή αξιολόγηση και έλεγχο από εκλεγμένους αξιωματούχους.
Η παρακολούθηση προσώπων από το κράτος, χωρίς να είναι ύποπτα για διάπραξη εγκλήματος, αποτελεί απαράδεκτη παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή.
Σε κάθε πολίτη πρέπει να διασφαλίζεται το δικαίωμα στην ανωνυμία. Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το κράτος στον ιδιωτικό τομέα πρέπει να απαγορεύεται.
Το απόρρητο της αλληλογραφίας πρέπει να επεκταθεί σε ένα γενικό απόρρητο επικοινωνιών. Η πρόσβαση στις επικοινωνίες ή η παρακολούθηση ενός προσώπου μπορούν να επιτρέπονται μόνο όταν το κράτος έχει ασφαλή υποψία ότι διαπράττεται έγκλημα.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.
Στη σημερινή κοινωνία συσσωρεύονται όλο και περισσότερες πληροφορίες, οι οποίες διασυνδέονται με όλο και ισχυρότερους τρόπους.
Οι συνδεδεμένες πληροφορίες, η ψηφιακή γνώση, είναι η νέα μορφή ισχύος. Αν περιοριστεί η πρόσβαση σ’ αυτή τη γνώση σε ένα μικρό κύκλο ατόμων, οργανισμών, κρατικών ή ιδιωτικών φορέων, θα οδηγηθούμε αναπόφευκτα σε μια δομή εξουσίας όπου οι ελάχιστοι πληροφορημένοι θα έχουν όλη την ισχύ, θέτοντας σε κίνδυνο τις δημοκρατικές διαδικασίες της ελεύθερης κοινωνίας.
Η Διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση και στην άσκηση της πολιτικής, σε όλα τα επίπεδα και βαθμούς διοίκησης του κράτους πρέπει να διασφαλίζεται απόλυτα.
Η πρόσβαση των πολιτών σε κάθε δημόσιο έγγραφο, κάθε πράξη, κρατική σύμβαση ή απόφαση της Δημόσιας Διοίκησης πρέπει να είναι άμεση, να εξασφαλίζεται ψηφιακά και χωρίς κόστος, ενώ κάθε απόφαση που δεν πληροί την αρχή της Διαφάνειας πρέπει να θεωρείται παράνομη.
Το Κόμμα των Πειρατών Ελλάδας στην κατεύθυνση της Διαφάνειας ζητά:
 • Να αναγνωριστεί σε κάθε πρόσωπο το δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα επίπεδα κρατικών αποφάσεων και στα συνοδευτικά αρχεία, χειρόγραφα ή ψηφιακά, χωρίς να χρειάζεται να αποδείξει έννομο συμφέρον. (Οι περιορισμοί που ίσως τεθούν για λόγους ατομικών δικαιωμάτων, εθνικής ασφάλειας και πρόληψης εγκληματικών πράξεων, πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένοι, ιδιαίτερα περιορισμένης έκτασης και σε καμιά περίπτωση να μην αφορούν οριζόντια ολόκληρους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης).
 • Η ψηφιοποίηση και καταχώρηση των πληροφοριών αυτών να γίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα.
 • Η όποια άρνηση πρόσβασης να αιτιολογείται εγγράφως και να μπορεί να επανεξεταστεί από τρίτο μέρος (αρχή ή δικαστήριο).
 • Καμία πρόσληψη να μην γίνεται στο Δημόσιο, χωρίς να έχουν ακολουθηθεί όλες οι διαδικασίες Διαφάνειας.
 • Καμία απόφαση να μην λαμβάνεται στο Δημόσιο, χωρίς να έχουν ακολουθηθεί όλες οι διαδικασίες Διαφάνειας.
 • Να θεωρείται παράνομη κάθε διεθνής ή διακρατική συμφωνία που δεν πληροί τα κριτήρια της διαφάνειας.
Οι κρατικές δομές υπάρχουν για να υπηρετούν τους πολίτες και το κοινωνικό συμφέρον και όχι την κρατική γραφειοκρατία.
Το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας δεσμεύεται να επιδιώξει την υποχρέωση σήμανσης για όλα τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας. Όλοι οφείλουν να φέρουν ορατή και αναγνωρίσιμη από μακριά σήμανση, με τη μορφή αριθμού, ο οποίος μπορεί ακόμη και να αλλάζει κατά καιρούς, αλλά είναι πάντα καταγεγραμμένος από τους προϊσταμένους του.
Με αυτόν τον τρόπο θα είναι πάντα εφικτό να εντοπιστεί ο συγκεκριμένος Δημόσιος Υπάλληλος, όταν μια Ε.Δ.Ε. ή ένα δικαστήριο το απαιτήσουν. Ο προϊστάμενος του πρέπει να είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική εφαρμογή των απαιτήσεων σήμανσης.
Τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας οφείλουν να αποφεύγουν κάθε κατάχρηση βίας κι όταν αυτό δεν καταστεί εφικτό, η κατάχρηση να αναφέρεται, με τον προσδιορισμό των εμπλεκομένων.
Η παραβίαση της παραπάνω νομοθεσίας πρέπει να τιμωρείται αυστηρά.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ.
Στο Κόμμα Πειρατών Ελλάδας είμαστε υπέρ του διαχωρισμού των εξουσιών και της απόλυτης ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας.
Η δικαστική εξουσία σε επίπεδο Αρείου Πάγου, Συμβουλίου της Επικρατείας, Ελεγκτικού Συνεδρίου και Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου (μέχρι η Ελλάδα να αποκτήσει Συνταγματικό Δικαστήριο) πρέπει να προστατεύει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα από τη νομοθετική και εκτελεστική εξουσία, οι οποίες πιστεύουμε ότι πρέπει να διαχωριστούν με τη δημιουργία ασυμβίβαστου Βουλευτή και Υπουργού.
Οι δικαστές πρέπει να έχουν τα τεχνολογικά μέσα, το ανθρώπινο δυναμικό και τις υποδομές, ώστε η δικαιοσύνη να αποδίδεται σε εύλογα χρονικά διαστήματα.
Πιστεύουμε στη συμμετοχή όλων των πολιτών στη νομοθετική εξουσία.
Ένας σαφώς ορισμένος αριθμός πολιτών θα πρέπει να έχει το δικαίωμα εισήγησης αλλά και κατάργησης νόμων μέσω Δημοψηφισμάτων, με τελικό στόχο την πλήρη εφαρμογή της ψηφιακής Άμεσης Δημοκρατίας, όταν καταστεί τεχνολογικά εφικτή ταυτόχρονα η ανωνυμία και η επαληθευσιμότητα της ψήφου, μέσα από συστήματα ανοιχτού κώδικα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ.
Είμαστε πεπεισμένοι ότι χρειάζεται πολύ περισσότερη ελευθερία και ανεξαρτησία των μεμονωμένων μελών των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων, ιδίως δε των μελών του Κοινοβουλίου, για να μειωθεί η κομματική πειθαρχία και η πίεση που τα κόμματα ασκούν στους Βουλευτές.
Είμαστε ενάντια στη διαφοροποίηση των Βουλευτών και Υπουργών από τους απλούς πολίτες ως προς την απονομή Δικαιοσύνης και ζητούμε την κατάργηση της Βουλευτικής Ασυλίας για ποινικά αδικήματα, καθώς και της νομοθεσίας περί (μη) ευθύνης Υπουργών, οι οποίοι πρέπει να έχουν τα ίδια χρονικά διαστήματα παραγραφών με οποιονδήποτε πολίτη.
Πιστεύουμε στην πραγματική Ισονομία, όλοι οι πολίτες να είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, χωρίς να προβλέπεται διαφορετική μεταχείριση για κανέναν.

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ και ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ.
Δεσμευόμαστε για την προώθηση του Ελεύθερου Λογισμικού. Το Ελεύθερο Λογισμικό εγγυάται στους χρήστες του ότι διατηρούν οι ίδιοι τον έλεγχο των συστημάτων τους, αλλά και τη δυνατότητα να το αναπτύξουν περαιτέρω εάν χρειάζεται, με συλλογική δράση.
Είναι μια σημαντική συμβολή στην ενίσχυση της αυτονομίας και της προστασίας της ιδιωτικής ζωής των χρηστών του. Ειδικότερα, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης θα πρέπει σταδιακά να εργαστούν προς την κατεύθυνση όλη η υποδομή τους να μεταβεί σε ελεύθερο λογισμικό, έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος για το Δημόσιο και η εξάρτηση του από μεμονωμένους κατασκευαστές.
Η ελεύθερη και συνεχής χρήση από όλους κάθε είδους ψηφιακών δεδομένων με τα συστήματα της επιλογής τους, μπορεί να γίνει μόνο αν τα δεδομένα αυτά βρίσκονται σε μορφή που πληροί τα κριτήρια του Ανοικτού Προτύπου, χωρίς περιορισμούς, προσβάσιμο από όλους, χωρίς τμήματα ή επεκτάσεις που να εξαρτώνται από μη ανοιχτά πρότυπα, ελεύθερο από νομικούς ή τεχνικούς όρους οι οποίοι περιορίζουν τη χρήση του από οποιονδήποτε ή σε οποιοδήποτε επιχειρηματικό μοντέλο. Η διαχείριση και η περαιτέρω ανάπτυξη του γίνεται ανεξάρτητα από οποιονδήποτε μεμονωμένο κατασκευαστή, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας ισότιμης συμμετοχής ανταγωνιστών, αλλά και τρίτων και διατίθεται σε πολλαπλές πλήρεις υλοποιήσεις από διάφορους προμηθευτές, είτε ως εντελώς δωρεάν εφαρμογή.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ.
Το Κόμμα των Πειρατών δεσμεύεται να εξασφαλίσει πως ό,τι ψηφιακή πληροφορία ή περιεχόμενο παράγεται από δημόσιους φορείς ή με δημόσια χρηματοδότηση διατίθεται δωρεάν στο κοινό. Η διαθεσιμότητα δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από αιτήσεις, άδειες, τέλη ή τεχνικά μέσα. Η πληροφορία πρέπει να διατίθεται σε ανοικτή μορφή και να αρχειοθετείται ελεύθερα στο διαδίκτυο.
Εξαιρέσεις από τα παραπάνω μπορούν να γίνονται μόνο για σοβαρούς λόγους, οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ.
Στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας και των επικοινωνιών έχει υψίστη σημασία, όλα τα πρόσωπα, ανά πάσα στιγμή, να έχουν πλήρη πρόσβαση σε συστήματα πληροφορικής και επικοινωνιών, εφόσον το επιθυμούν.
Αυτή η δυνατότητα πρέπει να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να εμποδίζει να συγκεντρωθούν στα χέρια λίγων τα συστήματα, τα δεδομένα και οι υποδομές, εξασφαλίζοντας σε όλους ελευθερία και προστασία της ιδιωτικής τους ζωής.

COPYRIGHT, ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ DRM.
Καμία αλλαγή στα ηθικά δικαιώματα των δημιουργών.
Δεν προτείνουμε καμία αλλαγή σε όλα τα ηθικά δικαιώματα του δημιουργού, δηλαδή: το δικαίωμα της δημοσίευσης, της αναγνώρισης του ως δημιουργού, της ακεραιότητας του έργου και της μετάνοιας του δημιουργού αν έχουν μεταβληθεί οι πεποιθήσεις του ή οι περιστάσεις.
Δωρεάν μη εμπορική χρήση.
Σαν πρώτο βήμα επιδιώκουμε να νομοθετηθεί η δωρεάν, μη εμπορική χρήση των ψηφιακών πολιτιστικών πληροφοριών, καθώς και να θεωρείται φυσιολογική, χωρίς περιορισμούς, η ιδιωτική αντιγραφή και ιδιωτική χρήση τους, ιδιαίτερα εντός των ορίων της ιδιωτικής σφαίρας του κάθε προσώπου, αφού το copyright πρέπει να αφορά μόνο τις εμπορικές χρήσεις.
Πέντε έως είκοσι έτη εμπορικής αποκλειστικότητας.
Μεγάλο μέρος της βιομηχανίας ψυχαγωγίας σήμερα είναι χτισμένη στην εμπορική αποκλειστικότητα για έργα με πνευματικά δικαιώματα. Αυτό, αρχικά, δεχόμαστε να διατηρηθεί, ώστε επόμενες γενιές, αφού έχουν ζήσει με τις τροποποιήσεις που προτείνουμε, να αποφασίσουν για το μέλλον του copyright.
Όμως οι χρόνοι προστασίας του σήμερα ισόβια συν 70 χρόνια είναι παράλογοι.
θέλουμε να συντομευτεί η διάρκεια προστασίας σε κάτι που είναι λογικό τόσο από τη μεριά της κοινωνίας όσο και από την μεριά των επενδυτών.
Να οριστεί διάρκεια προστασίας των δικαιωμάτων τα πέντε έως είκοσι έτη από την δημοσίευση του έργου. Δωρεάν δειγματοληψία Χαρακτηρισμός της ως “δίκαιη χρήση” (fair use).
Σήμερα είναι ολοένα και πιο περιοριστική ή νομοθεσία προστασίας της εκμετάλλευσης των πνευματικών έργων, αυτή η πρακτική αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο για μουσικούς, κινηματογραφιστές, και άλλους καλλιτέχνες που θέλουν να δημιουργήσουν νέα έργα από την επαναχρησιμοποίηση τμημάτων των υφιστάμενων.
Θέλουμε να αλλάξει αυτό, έτσι ώστε να είναι νόμιμο να δημιουργηθούν νέα έργα από τα ήδη υπάρχοντα. Αυτό θα πρέπει να επιτρέπεται μετά την πάροδο του 20% του χρόνου προστασίας του αντίστοιχου πνευματικού έργου, π.χ. εάν κάποιο τραγούδι έχει προστασία εμπορικής χρήσης 5 χρόνια, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα δείγμα από αυτό μετά από 1 χρόνο.
Aπαγόρευση των DRM (Digital Rights Management)
Προτείνουμε την απαγόρευση κάθε τεχνικού περιορισμού στην αναπαραγωγή ψηφιακών έργων. Οι περιορισμοί αυτοί (DRM) λειτουργούν μονοπωλιακά υπέρ συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων, ενάντια στην κοινωνία και τους θεωρούμε ανήθικους, αφού παρεμβαίνουν με πολλούς τρόπους στις νόμιμες χρήσεις των έργων, δημιουργώντας μια εντελώς απαράδεκτη δυνατότητα ελέγχου των χρηστών, συχνά απειλώντας τη χρήση των έργων από τις μελλοντικές γενιές οι οποίες ίσως δεν έχουν πρόσβαση στα σημερινά συστήματα προστατευμένης αναπαραγωγής.

ΠΑΤΕΝΤΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ.
Τα ιδιωτικοποιημένα μονοπώλια είναι ένας από τους χειρότερους εχθρούς της κοινωνίας, αφού οδηγούν σε αυξημένες τιμές, μονόπλευρους όρους χρήσης και κρυφά κόστη για τους πολίτες.
Η διάλυση των μονοπωλίων είναι δεδηλωμένος στόχος της πολιτικής του κόμματός μας.
Οι πατέντες ως εγγύηση του κράτους στα ιδιωτικά μονοπώλια αντιπροσωπεύουν ουσιαστικά ένα τεχνητό περιορισμό της γενικής ευημερίας και επ’ αυτών απαιτείται συνεχής δημόσιος έλεγχος και αναθεωρήσεις.
Αν μείνουμε στους παραδοσιακούς τρόπους λειτουργίας των πατεντών, τότε η πρόοδος της ανθρωπότητας θα γίνεται όλο και πιο άδικη, όλο και περισσότερο επικίνδυνη (π.χ. πατέντες σε θέματα γενετικής, βιοτεχνολογίας, σπόρων ή πατέντες λογισμικού).
Η εξαιρετική ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληροφορικής στην Ευρώπη, για παράδειγμα, έχει δείξει ότι τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στον τομέα του λογισμικού είναι εντελώς περιττά.
Ζητάμε το σύστημα των πατεντών να μεταρρυθμιστεί ή να αντικατασταθεί από πιο λογικές ρυθμίσεις, ειδικά στις πιο κοινωνικά άδικες πατέντες, όπως στα φάρμακα, όπου οι απαιτήσεις για υψηλά κέρδη και η μονοπωλιακή δομή αυτής της αγοράς απαιτούν την αναδιοργάνωση των πόρων της κοινωνίας, ώστε να μην χάνουν οι πολλοί μέσα από αποκλεισμούς, προς όφελος ελαχίστων.
Ζητάμε επίσης να καταργηθεί εντελώς το σύστημα των πατεντών στην παραγωγή των καλλιεργητικών σπόρων και να απαγορευτεί ο μονοπωλιακός έλεγχος στην παραγωγή των τροφίμων.
Η αυξανόμενη κατάχρηση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας πρέπει να σταματήσει.
Η κατάθεση ευρεσιτεχνιών για ασήμαντα πράγματα ή ακόμη για να εμποδιστεί ο ανταγωνισμός με ίσους όρους και η πρόοδος άλλων (συνήθως μικρότερων) εταιρειών, πρέπει να αποφεύγεται με κάθε τρόπο.
Αντίθετα η νομοθεσία για τα εμπορικά σήματα είναι πρωταρχικά χρήσιμη για καταναλωτές και εταιρείες, λειτουργεί ικανοποιητικά και δε χρειάζεται μεταβολές.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.
Η λειτουργία του κράτους και τις κοινωνίας μας με τις Αρχές του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας θα έχει σημαντικές, θετικές οικονομικές συνέπειες.
Ένα κράτος όπου εφαρμόζεται πραγματική Δημοκρατία, με συμμετοχή όλων, σε καθεστώς κρατικής Διαφάνειας, είναι ένα κράτος με προοπτικές ευημερίας.
Η Διαφάνεια μαζί με την δίκαιη απόδοση ευθυνών οδηγούν σε καταπολέμηση της διαφθοράς, η οποία μας κοστίζει όσο το ένα τέταρτο των κρατικών εσόδων.
Σ’ ένα πραγματικά ελεύθερο κράτος οι Πολίτες δημιουργούν, προοδεύουν, βελτιώνουν τη θέση τους και την Κοινωνία ολόκληρη.
Σ΄ ένα κράτος όπου οι εξουσίες είναι διαχωρισμένες και η Δικαιοσύνη πραγματικά ανεξάρτητη, η απόφαση των προσώπων να επενδύσουν σε μια ιδέα τους, λαμβάνεται πιο εύκολα.
Σε μια χώρα όπου ενισχύεται το Ανοιχτό Λογισμικό και τα Ανοιχτά Πρότυπα, ενώ ταυτόχρονα το Διαδίκτυο είναι Ουδέτερο, αναπτύσσονται καινοτόμες εταιρείες και αυξάνονται οι θέσεις εργασίας των νέων μαζί με τα κρατικά έσοδα.
Παράλληλα μειώνονται οι κρατικές δαπάνες σε λογισμικό, η απώλεια συναλλάγματος προς το εξωτερικό και αυξάνονται τα έσοδα τοπικών εταιρειών υποστήριξης ελεύθερου λογισμικού.
Εκεί όπου το κράτος και οι πολίτες αποφασίζουν να εξουδετερώσουν τα μονοπώλια και τα καρτέλ έχουμε μειωμένες τιμές, χωρίς κρυφά κόστη, μαζί με βελτιωμένη επιχειρηματικότητα.
Εκεί όπου υπάρχει ένα σταθερό, απλό και δίκαιο φορολογικό σύστημα, η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή αντιμετωπίζεται πολύ καλύτερα.
Εκεί όπου η πρόσβαση στη Δημόσια Πληροφορία είναι ελεύθερη, τα πρόσωπα αξιοποιούν τις ευκαιρίες για να προσφέρουν δωρεάν ή επί πληρωμή υπηρεσίες στους συμπολίτες τους.
Ταυτόχρονα, εκεί όπου η πρόσβαση στη Δημόσια Πληροφορία είναι ελεύθερη και η Διαφάνεια κανόνας, ο Λογιστικός Έλεγχος του Δημόσιου είναι αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών της χώρας.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΜΕ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ ΦΑΡΜΑΚΑ.
Σε μια Ευρώπη όπου θα φροντίσουμε να ρυθμιστούν οι πατέντες στα φάρμακα, θα έχουμε και καλύτερη Δημόσια Υγεία και περισσότερα χρήματα για να δοθούν πραγματικά στην ιατρική έρευνα, αντί να χρηματοδοτούμε το μάρκετινγκ των φαρμακευτικών εταιρειών από τους κρατικούς προϋπολογισμούς.
Σήμερα, με την πλήρη ασφάλιση όλων, τα περισσότερα έσοδα των φαρμακευτικών εταιρειών προέρχονται από τα κράτη. Μόνο το 15% από αυτά τα χρήματα πηγαίνει στην έρευνα.
Αντ’ αυτού οι κυβερνήσεις θα έπρεπε να στρέψουν το 20% από αυτά τα ποσά στα Πανεπιστήμια για έρευνα.
Όταν οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν θα χρειάζεται να επενδύουν στην έρευνα, δεν θα χρειάζονται και πατέντες για την κατοχύρωση της επένδυσής τους. Η τιμή των φαρμάκων πέφτει όταν φτιάχνονται σε μια ανταγωνιστική αγορά, αντί από μονοπώλια προστατευμένα με πατέντες, ενώ η κοινωνία ωφελείται όταν τα κράτη δεν είναι αναγκασμένα να πληρώνουν ακριβά πατενταρισμένα φάρμακα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ.
Δικαίωμα στην ασφαλή διαβίωση και συμμετοχή στην κοινωνία
Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στην ασφαλή διαβίωση και την ισότιμη συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Ο σεβασμός και η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας είναι ύψιστο αγαθό και είναι υποχρέωση κάθε οργανωμένης κοινωνίας να το προστατεύουν.
Οι άνθρωποι μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια, μόνο αν οι βασικές τους ανάγκες ικανοποιούνται και αν η συνύπαρξη και η συμμετοχή τους στην κοινωνία είναι εξασφαλισμένη.
Κάθε άτομο έχει δικαίωμα σε ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίσει στο ίδιο και την οικογένεια του υγεία και ευημερία, και ειδικότερα τροφή, ρουχισμό, κατοικία, ιατρική περίθαλψη όπως και τις απαραίτητες κοινωνικές υπηρεσίες.
Έχει ακόμα δικαίωμα σε ασφάλιση κατά την περίοδο ανεργίας, την αρρώστια, την αναπηρία, τη χηρεία, τη γεροντική ηλικία, όπως και για όλες τις άλλες περιπτώσεις που στερείται τα μέσα της συντήρησής του, εξαιτίας περιστάσεων ανεξαρτήτων της θέλησης του.
Καθένας έχει το δικαίωμα να εργάζεται και να επιλέγει ελεύθερα το επάγγελμά του, να έχει δίκαιες και ικανοποιητικές συνθήκες δουλειάς και να προστατεύεται από την ανεργία.
Όλοι, χωρίς καμία διάκριση, έχουν το δικαίωμα ίσης αμοιβής για ίση εργασία.
Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα δίκαιης και ικανοποιητικής αμοιβής, που να εξασφαλίζει σε αυτόν και την οικογένειά του συνθήκες ζωής άξιες στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η αμοιβή της εργασίας, αν δεν επαρκεί, πρέπει να συμπληρώνεται με άλλα μέσα κοινωνικής προστασίας.
Στην υλιστική οικονομία μας, για όλα αυτά απαιτείται ένα εισόδημα. Εφ’ όσον το εισόδημα μπορεί να προέλθει μόνο μέσω της εργασίας, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η πλήρης απασχόληση, ώστε να προστατευθεί η αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων. Για το λόγο αυτό η πλήρης απασχόληση ήταν και είναι ένας σημαντικός στόχος της οικονομικής πολιτικής σε όλα τα κράτη. Υπάρχουν δύο δρόμοι μέσω των οποίων μπορούμε να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο: Με οικονομικά μέτρα που έχουν ως στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας, και με δημόσια χρηματοδότηση θέσεων εργασίας, ώστε να επιτευχθεί ο κύριος στόχος, που είναι η εξασφάλιση των αναγκαίων προς το ζην.
Αυτοί οι δύο δρόμοι επιλογές απαιτούν σημαντική δημόσια χρηματοδότηση. Αφού χρησιμοποιούνται δημόσια κονδύλια, όμως, αυτό θα πρέπει να γίνει αποτελεσματικά και με πλήρη διαφάνεια, ώστε να αποφευχθούν τα φαινόμενα διαφθοράς και διασπάθισης, που έχουν κυριαρχήσει μέχρι σήμερα στο δημόσιο βίο.
Ακριβώς όπως παρέχουμε δημόσια ασφάλεια και εκπαίδευση στο μέγιστο δυνατό τμήμα του πληθυσμού, χωρίς άμεση χρέωση, ένα σύστημα που να εξασφαλίζει τα προς το ζην θα πρέπει επίσης να γίνει μέρος της κοινωνικής μέριμνας. Εμείς οι Πειρατές είμαστε πεπεισμένοι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων θα αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που θα της προσφερθούν, όταν έχει εξασφαλισμένα τα προς το ζην, για να αναπτύξει πλήρως το δυναμικό της.
Μια εξασφαλισμένη διαβίωση δημιουργεί χώρο για αυτοδιάθεση της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας. Επιτρέπει εθελοντικές δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα τη φροντίδα παιδιών και συγγενών, την ανεξάρτητη δημοσιογραφία, την πολιτική δραστηριότητα ή τη δημιουργία και ανάπτυξη της τέχνης και του ελεύθερου λογισμικού. Αυτό ωφελεί ολόκληρη την κοινωνία μας. Γι ‘αυτό το Κόμμα Πειρατών υποστηρίζει λύσεις που εξασφαλίζουν την διαβίωση και την κοινωνική συμμετοχή, ενώ επιτρέπει τη διατήρηση της ευημερίας και την οικονομική ελευθερία.
Θέλουμε να εμποδίσουμε τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και να εδραιώσουμε την ευημερία για όλους.

ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ.
Στο Κόμμα Πειρατών Ελλάδας πιστεύουμε ότι κανείς, ούτε το κράτος, ούτε ιδιώτες που ίσως έχουν τη δυνατότητα, πρέπει να χειραγωγούν και να κηδεμονεύουν τους πολίτες.
Όταν οι πολίτες πρέπει να πάρουν μια απόφαση, οφείλουν να είναι σφαιρικά πληροφορημένοι. Έτσι, για την εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατίας, χρειάζονται πολλά, αποκεντρωμένα, ανεξάρτητα, πραγματικά ελεύθερα, πολυφωνικά, ψηφιακά Μέσα, τα οποία να λειτουργούν σε καθεστώς Ελευθερίας της Έκφρασης.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.
Η μετάβαση στην ψηφιακή κοινωνία, αποτελεί ένα τεράστιο εξελικτικό άλμα. Έχει αντίκτυπο στην κοινωνική μας ζωή, στις πολιτικές διαδικασίες και στις οικονομικές μας δραστηριότητες.
Η ελεύθερη επικοινωνία λειτουργεί ως καταλύτης προόδου της κοινωνίας και οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες ελευθερώνουν αναξιοποίητα τμήματα του ανθρώπινου δυναμικού.
Η ελεύθερη ροή των πληροφοριών δημιουργεί υπεύθυνους πολίτες, οι οποίοι είναι σε θέση να υπερασπιστούν αποτελεσματικά την ελευθερία τους ενάντια σε κάθε μορφή ολοκληρωτισμού.
Η ελεύθερη δικτύωση επιτρέπει την εύκολη σύγκλιση προσφοράς και ζήτησης.
Η δυνατότητα ψηφιακής επικοινωνίας είναι απαραίτητη στη σύγχρονη κοινωνία και πρέπει να διασφαλίζεται και να ενθαρρύνεται μέσω προσωπικής και κρατικής δράσης. Η επικοινωνία μέσω των ψηφιακών δικτύων γίνεται όλο και πιο σημαντική. Χωρίς τη δυνατότητα της συμμετοχής δεν είναι δυνατή η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας.
Η πρόσβαση στην ψηφιακή επικοινωνία επιτρέπει την πλήρη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή, την ελευθερία του λόγου, την πρόσβαση στην ενημέρωση, την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν μπορεί να εμποδίζεται ούτε προσωρινά, ούτε μόνιμα, ούτε πλήρως, ούτε τμηματικά.
Αντίθετα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι κάθε μέλος της κοινωνίας έχει δυνατότητα επαρκούς πρόσβασης στις ψηφιακές επικοινωνίες, ακόμη και στην ελληνική Περιφέρεια, σε χωριά, νησιά και δυσπρόσιτες περιοχές, χωρίς καμία εξαίρεση.
Για αυτό το σκοπό το διαθέσιμο φάσμα συχνοτήτων πρέπει να αξιοποιείται με προσοχή και διαφάνεια, ώστε όλη η κοινωνία να ωφελείται από την χρήση του. Η παροχή πρόσβασης σε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο πρέπει να εξασφαλίζεται και να υπερισχύει των όποιων οικονομικών συμφερόντων. Η ελεύθερη και χωρίς περιορισμούς πρόσβαση στο διαδίκτυο, τη γνώση και το πολιτισμό είναι θεμελιώδες δικαίωμα και δημόσιο αγαθό, όπως η υγεία και η παιδεία. Ειδική μέριμνα πρέπει να ληφθεί για όσους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα πρόσβασης σε ψηφιακές επικοινωνίες.
Για να υπάρχει ελευθερία στη χρήση του Διαδικτύου από όλους, το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας είναι υπέρ της ουδετερότητας του Διαδικτύου (Network neutrality) και της ίσης μεταχείρισης για όλους τους χρήστες από τους διαχειριστές του δικτύου. Η ίση μεταχείριση πρέπει να διασφαλίζεται νομοθετικά από το κράτος.
Η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των δικτύων πρέπει να εξασφαλιστεί σε βάθος χρόνου, χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο από μονοπώλια στις υποδομές επικοινωνίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ.
Το δικαίωμα του προσώπου, στον έλεγχο της χρήσης των προσωπικών του δεδομένων, πρέπει να ενισχυθεί. Κάθε πολίτης έχει πλήρες δικαίωμα πληροφοριακού αυτοκαθορισμού έναντι όσων αξιοποιούν κεντρικές βάσεις δεδομένων, με προστασία του απέναντι στην απεριόριστη συλλογή, αποθήκευση, χρήση και παραχώρηση των προσωπικών του δεδομένων και πλήρες δικαίωμα, κατά περίπτωση, διόρθωσης, αποτροπής χρήσης ή διαγραφής των δεδομένων του.
Εφιστούμε ιδιαίτερη προσοχή στη συγκέντρωση και χρήση βιομετρικών δεδομένων και δεδομένων που προκύπτουν από γενετικό έλεγχο, καθώς και στο μέγιστο χρονικό διάστημα διατήρησης των πληροφοριών αυτών.
Ακριβώς επειδή το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας ευνοεί την ελευθερία της διακίνησης πληροφοριών για την προαγωγή της γνώσης και του πολιτισμού, απαιτεί την ελαχιστοποίηση των διατηρουμένων προσωπικών δεδομένων στα όρια του ελάχιστου απαιτητού για την εκπλήρωση της λειτουργίας της κάθε βάσης δεδομένων και ανεξάρτητο έλεγχο των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται για να χρησιμοποιηθούν σε εμπορικούς και διοικητικούς σκοπούς.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.
Όλοι έχουν δικαίωμα στην ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση, την πληροφόρηση και την εκπαίδευση. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για μια ελεύθερη δημοκρατική κοινωνία, ώστε κάθε πρόσωπο, ανεξάρτητα από την οικονομική του κατάσταση να έχει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο κοινωνικής συμμετοχής και να καταστεί ένας ώριμος πολίτης με κριτική σκέψη.
Η ελεύθερη πρόσβαση στην εκπαίδευση είναι απαραίτητη, όχι μόνο για την κοινωνική, αλλά και για την οικονομική ανάπτυξη της κοινωνίας μας. Η Παιδεία πρέπει να γίνει ένα από τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Η Παιδεία στην Ελλάδα, από τα λίγα σημεία στον κόσμο όπου η Παιδεία έχει παρελθόν 2.500 χρόνων, πρέπει να γίνει παγκόσμιο σημείο αναφοράς, ειδικά στις Κλασικές Σπουδές. Η επένδυση στην Παιδεία είναι επένδυση στο μέλλον.
Η ελεύθερη πρόσβαση στην εκπαίδευση είναι προς το συμφέρον όλων. Ως εκ τούτου, είναι ευθύνη της κοινωνίας στο σύνολό της, με τη μορφή του κράτους, να χρηματοδοτεί τις εκπαιδευτικές υποδομές και τους εκπαιδευτικούς σκοπούς υλοποιώντας πραγματικά Δωρεάν Παιδεία για όλους, ως έναν από τους κύριους παράγοντες της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας.
Η ιδιωτική χρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης μπορεί να υπάρχει, αλλά μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει καμία επίπτωση στο πρόγραμμα σπουδών.
Τα κάθε είδους δίδακτρα περιορίζουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση και ως εκ τούτου απορρίπτονται κατηγορηματικά για όλους τους Έλληνες πολίτες.
Για τον ίδιο λόγο πρέπει να υπάρχει πλήρης και ελεύθερη ψηφιακή πρόσβαση σε όλα τα σχολικά βιβλία, σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα, καθώς και στα Πανεπιστημιακά συγγράμματα.
Τέλος η όλη διαδικασία πρέπει να ξανασχεδιαστεί έτσι ώστε να βοηθάει τον μαθητή να αναπτύξει τα ταλέντα του, να μειώσει τις αδυναμίες του και να ανακαλύψει νέα ενδιαφέροντα και δεξιότητες. Η ψηφιακή τεχνολογία προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες εξατομικευμένης διδασκαλίας. Θέλουμε η Εκπαιδευτική διαδικασία να εστιάσει και σε δεξιότητες εύρεσης, κατανόησης, αξιολόγησης και αξιοποίησης των ποικίλων μορφών που οι πολυ-μεσικές πληροφορίες θα έχουν μελλοντικά.
Το κόμμα Πειρατών Ελλάδας πιστεύει ότι η Άμεση Δημοκρατία μπορεί να βρει εκφράσεις και στην εσωτερική λειτουργία των σχολείων, προετοιμάζοντας τους μαθητές, οι οποίοι θα είναι οι αυριανοί, υπεύθυνοι πολίτες.
Η Προσχολική Αγωγή έχει για μας κεντρική σημασία, με στόχο να προωθήσει τις προσωπικές δεξιότητες και κάθε παιδί να ξεκινά την εκπαίδευσή του με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, ανεξάρτητα από το κοινωνικό και πολιτιστικό υπόβαθρό του, από οποιαδήποτε αναπηρία, αναπτυξιακή καθυστέρηση ή άλλες υφιστάμενες διαφορές.
Γι’ αυτό προκρίνουμε τη δωρεάν πρόσβαση όλων των παιδιών από τριών ετών σε (προαιρετικά) ολοήμερους παιδικούς σταθμούς κοντά στο σπίτι ή το χώρο εργασίας, σε απάντηση και στο εντεινόμενο δημογραφικό μας πρόβλημα το οποίο αν συνεχιστεί θα έχει σημαντικές συνέπειες στη μελλοντική δομή της κοινωνίας μας και θα επιδεινώσει το ασφαλιστικό μας ζήτημα.

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ.
Η σύγχρονη κοινωνία πρέπει να επωφεληθεί από αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις, παρέχοντας ψηφιακό αλφαβητισμό σε όλα τα μέλη της.
Ο καθένας πρέπει να είναι σε θέση να επωφεληθεί από την πρόοδο και να προστατεύεται από τους κινδύνους της ψηφιακής εποχής.
Για την επίτευξη του ψηφιακού αλφαβητισμού οι μαθητές, οι φοιτητές και τα σχολεία πρέπει να έχουν το κατάλληλο περιεχόμενο και τα απαιτούμενα τεχνολογικά μέσα.
Ταυτόχρονα πρέπει να υποστηριχθούν οι γονείς ώστε να παρακολουθούν τις εξελίξεις, να κατανοούν τον κόσμο στον οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά τους, τις δυνατότητες και τους κινδύνους του.
Τέλος ακόμα και οι ηλικιωμένοι πρέπει να έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν πλήρως στην ψηφιακή κοινωνική ζωή, αν το επιθυμούν.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.
Το περιβάλλον αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα που επιδρά στον άνθρωπο, σε πολλαπλά επίπεδα, τόσο φυσικά όσο και ψυχολογικά. Καθορίζει τη σωματική του ανάπτυξη, τη κοινωνική του συμπεριφορά αλλά και την επιβίωση του.
Αντιλαμβανόμενοι το μέγεθος και την σπουδαιότητα του ρόλου αυτού, το Κόμμα Πειρατών Ελλάδος θεωρούμε υποχρέωση με τις πολιτικές μας, να προστατεύσουμε και να διατηρήσουμε το περιβάλλον, που περικλείει όλους τους ζωντανούς οργανισμούς την άβια ύλη καθώς και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους, το οποίο βρίσκεται φυσικά στα γεωγραφικά όρια της Ελλάδος.
Για τον σκοπό αυτό υιοθετούμε μία ολιστική προσέγγιση στην περιβαλλοντολογική μας πολιτική ορίζοντας ότι το περιβάλλον της Ελλάδας αποτελείται από δύο μέρη:
 1. Τις ολοκληρωμένες οικολογικές μονάδες, οι οποίες λειτουργούν σαν φυσικά συστήματα περιλαμβάνοντας το σύνολο της χλωρίδας, της πανίδας, τους μικροοργανισμούς, το έδαφος, το υπέδαφος, τις υδάτινες μάζες, την ατμόσφαιρα, τους βράχους και άλλες γεωγραφικές δομές καθώς και τα φυσικά φαινόμενα τα οποία βρίσκονται και δημιουργούνται εντός του Ελλαδικού χώρου.
 2. Παγκόσμιους φυσικούς πόρους και φυσικά φαινόμενα, που δεν έχουν γεωγραφικά όρια όπως ο αέρας, το νερό και το κλίμα καθώς όπως και η ενέργεια, η φυσική ακτινοβολία, τα ηλεκτρικά φορτία και τα μαγνητικό πεδία που δεν προέρχονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα.
Η όποιας μορφής ανάπτυξη δεν επιτρέπεται να καθυποτάσσει την φύση, δεν επιτρέπεται να ρυπαίνει και δεν επιτρέπεται να μολύνει το φυσικό περιβάλλον.
Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να διασπαθίζεται στο βαθμό του μέγιστου δυνατού και άμεσου κέρδους τα φυσικά και ανθρώπινα διαθέσιμα της χώρας μας, θέτοντας σε κίνδυνο την διατηρούμενη για εκατομμύρια χρόνια ισορροπία, ασφάλεια και ακεραιότητα του πλανήτη. Αρνούμαστε τις λογικές αυτοσυγχωρήσεως “ο ρυπαίνων πληρώνει”. Αρνούμαστε τις αγοραπωλησίες συχωροχαρτιών “δικαιωμάτων ρύπανσης”, οι οποίες θεσμοθετούν την δυνατότητα απόλυτης ρύπανσης του περιβάλλοντος για τις οικονομικά ισχυρές βιομηχανίες και χώρες. Τακτικές που “νομιμοποιούν” την διαιώνιση της εκμετάλλευσης και της υποβάθμισης της ποιότητας ζωής των οικονομικά ασθενέστερων ανθρώπων και λαών.
Στόχος μας είναι η εκμετάλλευση του περιβάλλοντος και η ανθρώπινη δραστηριότητα να εντάσσεται αρμονικά στα φυσικά συστήματα και να γίνεται με φειδώ, σεβασμό και υπευθυνότητα ώστε να διατηρεί την ισορροπία και την ακεραιότητα των συστημάτων, ασκώντας την μικρότερη δυνατή πίεση σε αυτά. Η οποιαδήποτε παρέμβαση, στο φυσικό περιβάλλον, προς την διατάραξη της φυσικής του ισορροπίας θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με σθένος και αυστηρότητα.
Η εκμετάλλευση των αγαθών που μας προσφέρει το περιβάλλον αλλά και οι ανθρώπινες παρεμβάσεις, θα πρέπει να γίνονται χωρίς να διακόπτεται η ισορροπία του οικοσυστήματος, να προστατεύεται και να διατηρείται η βιοποικιλότητα των τοπικών ειδών και να προστατεύεται το οικοσύστημα από ξενικά είδη, εισβολείς που κινδυνεύουν να καταστρέψουν τα τοπικά οικοσυστήματα. Η συγκομιδή των αγαθών αυτών δεν πρέπει να εμποδίζει την φυσική παραγωγή αυτών σε ικανοποιητική ποσότητα για τις ανάγκες του ανθρώπου αλλά και του περιβάλλοντος τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον. Απαράβατο ανώτατο όριο εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων είναι αυτό που έχει ρυθμό μικρότερο από αυτόν που οι φυσικοί πόροι ανανεώνονται.
Το πεπερασμένο των πρώτων υλών και της ενέργειας απαιτεί υπεύθυνη χρήση αυτών. Η ανθρώπινη δραστηριότητα οφείλει να γίνεται με την ελάχιστη έως μηδενική επιπλέον δαπάνη σε φυσικές πρώτες ύλες, μέσω τεχνολογιών ανακύκλωσης και επανάκτησης. Έχουμε επιπλέον την υποχρέωση για την μικρότερη δαπάνη ενέργειας για τις δραστηριότητες μας, μέσω τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και φτηνές με ελάχιστη πίεση στο περιβάλλον πηγές παραγωγής ενέργειας.
Σε περιπτώσεις που η άσκηση πίεσης σε ένα τοπικό οικοσύστημα και η διατάραξη της ισορροπίας από μία δραστηριότητα για την εξυπηρέτηση του συνόλου, είναι αναπόφευκτη μετά από απόφαση της κοινωνίας και εφόσον έχουν εξαντληθεί όλα τα υπάρχοντα τεχνολογικά μέσα για την εξάλειψη της πίεσης, μόνο η τοπική κοινωνία θα έχει τον τελικό λόγο για να επιτραπεί η δραστηριότητα αυτή.
Το περιβάλλον παραδόθηκε σε εμάς από τους γονείς μας για να το απολαύσουμε, να μας ζήσει και να το διαφυλάξουμε. Ανήκει σε όλους τους Έλληνες και έχουμε όλοι τα ίδια δικαιώματα στα αγαθά και στον πλούτο που δημιουργεί.
Έχουμε όμως και την ίδια υποχρέωση να το διαφυλάξουμε ώστε να συνεχίζει να προσφέρει τα ίδια αγαθά και τον ίδιο πλούτο στο βάθος του χρόνου για να απολαύσουν και να καρπωθούν και οι επόμενες γενεές τα ίδια με εμάς.
Βιωσιμότητα (ελευθερία για τις επόμενες γενιές)
Το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας υποστηρίζει τη βιωσιμότητα. Γι’ αυτό πρέπει να δράσουμε, ώστε να διασφαλιστεί με αξιοπρέπεια και για το μέλλον η ανθρώπινη ύπαρξη. Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η διαφανής διαχείριση των φυσικών πόρων.
Βιώσιμο περιβάλλον (εγγύηση και προστασία των βασικών στοιχείων της ζωής)
Αποζητάμε είναι να διατηρήσουμε ένα υγιεινό φυσικό περιβάλλον. Αυτό σημαίνει τη μείωση παραγωγής και διασποράς επιβλαβών ουσιών στο περιβάλλον μας, την προστασία και την αποκατάσταση της φύσης, προπαντός περιοχών με υψηλή βιοποικιλότητα.
Διαχείριση των φυσικών πόρων.
Απαιτούμε μια υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων. Γι ‘ αυτό θα πρέπει τόσο οι ορυκτοί πόροι όσο και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να χρησιμοποιούνται με σύνεση, ώστε να διασφαλίζεται η επάρκειά τους και για τις επόμενες γενιές.
Στόχος θα πρέπει να είναι η αντικατάσταση των ορυκτών φυσικών πόρων με ανανεώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον ενεργειακές πηγές.
Ενεργειακή πολιτική.
Ζητάμε ως Κόμμα Πειρατών Ελλάδας μία μακρόβια, ασφαλή και φιλική προς το περιβάλλον υποδομή παραγωγής ενέργειας. Αυτό για μας σημαίνει τη (συνετή χρήση) σταδιακή κατάργηση της χρήσης ορυκτών πόρων και μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση της βιωσιμότητάς τους και με σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον στο σύνολό του. Πέρα από αυτό ζητάμε μία διαφανή, αποκεντρωμένη δομή παραγωγής ενέργειας. Μόνο έτσι εξασφαλίζεται η συμμετοχή του κάθε πολίτη και αποτρέπονται οι σχηματισμοί μονοπωλίων.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ, BLOGGERS ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΩΝ.
Θεωρούμε ότι η δημοσιοποίηση στην Κοινωνία εσωτερικών δημόσιων ή εταιρικών πληροφοριών, όταν αυτές αποδεικνύουν παράνομες ή ανήθικες δραστηριότητες, καταχρήσεις, διαφθορά, εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών και γενικά βλάβη της κοινωνίας, αποτελεί μορφή ηθικού θάρρους και πρέπει να ενθαρρύνεται και να προστατεύεται.
Έτσι πιστεύουμε ότι πρέπει να βελτιωθεί η νομοθεσία για την προστασία των δημοσιογράφων και των bloggers με την ταυτόχρονη πλήρη ανωνυμία και προστασία των πηγών τους.
Προστασία των καταγγελλόντων
Πρέπει εδραιωθεί στη συνείδηση του πολιτών ότι η καταγγελία των δυσλειτουργιών, των επίορκων λειτουργών και οποιασδήποτε κατάχρησης εξουσίας ή ισχύος είναι μια πράξη ηθικής και πολιτικής συνειδητοποίησης και ευθύνης, που πρέπει να υποστηριχθεί και να προστατευτεί. Οι δημοσιογραφικές πηγές ήδη προστατεύονται από το νόμο, θεωρούμενες ως αναπόσπαστο εργαλείο του δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Για τους Πειρατές, οι καταγγέλλοντες είναι πολίτες που δημοσιοποιούν νομικές και ηθικές παρεκτροπές και παράνομες δραστηριότητες, όπως η διαφθορά, η εκμετάλλευση προς ίδιον συμφέρον εμπιστευτικών πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων, η απόκρυψη κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον, η αδιαφορία και τα γνωστά “φακελάκια” κατά τη διάρκεια ιατρικής θεραπείας κλπ.
Το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας αντιλαμβάνεται ότι οι καταγγέλλοντες επιτελούν σημαντική ελεγκτική και διορθωτική λειτουργία σε κάθε ελεύθερη, δημοκρατική κοινωνία. Αυτό απαιτεί, από την μία μεριά, την κατά το δυνατόν ταχύτερη ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ασφαλούς νομικού πλαισίου για την προστασία των καταγγελλόντων, και από την άλλη μεριά, την κοινωνική στήριξή τους, αναγνωρίζοντας το ρόλο τους, όταν δεν υποκρύπτεται ιδιοτέλεια στις ενέργειές τους, στον έλεγχο του κατά πόσο τηρούνται οι υποχρεώσεις και δεσμεύσεις όσων κατέχουν υπεύθυνη εργασιακή θέση, που τους θέτει σε θέση ισχύος και ευθύνης.
Η αξιολόγηση της καταγγελίας δεν μπορεί και δεν πρέπει να κρίνεται με βάση προσωπικά κριτήρια και τοπικές ιδιαιτερότητες. Η δημιουργία μιας ενιαίας και καθολικής νομοθεσίας, τόσο για την προστασία των καταγγελλόντων, όσο και για την αποτελεσματική διερεύνηση των καταγγελιών, χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις, είναι επιβεβλημένη στα πλαίσια της λειτουργίας μιας ευνομούμενης πολιτείας.

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ.
Η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει πολλές ακόμη προκλήσεις.
Για κάθε ζήτημα που τίθεται, η επίσημη θέση του κόμματος προκύπτει μετά από ηλεκτρονική διαβούλευση των μελών του κόμματος.
Το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας υποστηρίζει τη λήψη των τελικών αποφάσεων από όλη την Κοινωνία, από κάθε πρόσωπο χωριστά και αγωνίζεται:
 • Για να φτάνει η ενημέρωση σε όλους, ώστε να λαμβάνονται ενημερωμένες αποφάσεις.
 • Για να υπάρχουν οι ψηφιακές πλατφόρμες που θα επιτρέπουν στα πρόσωπα να εκφράζουν τη γνώμη τους, για κάθε ζήτημα που τίθεται.
Το μέλλον μας είναι η ψηφιακή Άμεση Δημοκρατία, η οποία ασκείται από πλήρως ενημερωμένους πολίτες, σε ένα διαφανές κράτος, όπου πραγματικά ισχύουν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και οι Συνταγματικές Ελευθερίες, προς όφελος όλης της ελληνικής Κοινωνίας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Στο Κόμμα Πειρατών Ελλάδας πιστεύουμε ότι οι πολίτες θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να ζουν, να εργάζονται και να λαμβάνουν τα οφέλη του κοινωνικού κράτους, χωρίς καμία διάκριση βασισμένη σε θρησκευτικά, εθνικά, φυλετικά, σεξουαλικά, σωματικά κριτήρια, ή άλλες στερεοτυπικές αντιλήψεις. Η μοναδικότητα και η διαφορετικότητα της προσωπικότητας του κάθε ατόμου, η προσωπική και οικογενειακή του ζωή είναι απαραίτητο να προστατεύεται από κάθε είδους αυθαίρετη επέμβαση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η λήψη πολιτικών αποφάσεων πρέπει να βασίζεται στα επιστημονικά δεδομένα και τον ορθό λόγο. Μεταξύ περισσότερων εναλλακτικών προτάσεων πρέπει να επιλέγεται η αποτελεσματικότερη. Μεταξύ περισσότερων υποψηφίων για μία θέση πρέπει να επιλέγεται ο πιο άξιος. Όπου είναι εφικτό, αποφεύγουμε να λάβουμε αποφάσεις ή να επιλέξουμε πρόσωπα με γνώμονα τα έθιμα, τη δημοφιλία, την αυθεντία ή την ιδεολογία.


ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
Το Κόμμα των Πειρατών υποστηρίζει την κατάργηση της υποχρεωτικής συμμετοχής σε επιμελητήρια, επαγγελματικούς συλλόγους και ενώσεις, όπως το Εμπορικό ή το Τεχνικό Επιμελητήριο, οι ιατρικοί και δικηγορικοί σύλλογοι, που ασκούν υπέρμετρη εξουσία, θέτοντας σημαντικούς περιορισμούς στην ελεύθερη επαγγελματική μετακίνηση των μελών τους και καθορίζουν, εν είδει μονοπωλίου, τα ελάχιστα κόστη των προσφερόμενων υπηρεσιών.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Οι πολίτες πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση, δωρεάν και χωρίς προσκόμματα, σε κάθε πληροφορία που αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα, χωρίς εξαιρέσεις.
Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει τη σχετική ενημέρωση, χωρίς να υποχρεούται σε έλεγχο για έννομο συμφέρον και αιτιολόγηση της ενέργειάς του.
Είναι ατομικό δικαίωμα, κατοχυρωμένο σε όλα σχεδόν τα δημοκρατικά καθεστώτα. Ο πολίτης, με τον τρόπο αυτό, προστατεύει την προσωπική του αξιοπρέπεια και αποτρέπει αδιαφανείς προσπάθειες κατάχρησης σε βάρος του και εκμετάλλευσης προσωπικών δεδομένων από τρίτους, χωρίς προσωπική άδεια του ιδίου.
Η διαφάνεια στα προσωπικά δεδομένα εξασφαλίζει ότι η δημόσια διοίκηση υπηρετεί τον πολίτη και τα συμφέροντά του και περιορίζει στο ελάχιστο την παράνομη αξιοποίησή τους από εταιρείες και ιδιώτες, που σκοπεύουν στο κέρδος μέσω αυτών.
Για να ουσιαστική κατοχύρωση του δικαιώματος αυτού, το Κόμμα των Πειρατών ζητάει την εφαρμογή, χωρίς εκπτώσεις, μιας συνεπούς νομοθεσίας, που θα εξαλείψει ουσιαστικά τα φαινόμενα διαφθοράς και εξαπάτησης.
Οι οποιεσδήποτε εξαιρέσεις πρέπει να είναι ελάχιστες, να άπτονται θεμάτων γενικότερου συμφέροντος και να ελέγχονται ως προς τη νομιμότητά τους από ανεξάρτητη αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, με αυξημένες, αυστηρά καθορισμένες αρμοδιότητες και επαρκώς στελεχωμένη από το κατάλληλο προσωπικό.

ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ REVERSE ENGINEERING
Οι πειρατές ενθαρρύνουν την πρακτική του reverse engineering σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητα έως ότου πάψουν να υπάρχουν ΚΛΕΙΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ.
Η πρακτική της τεχνικής του reverse engineering δεν θα έπρεπε να απαγορεύεται αλλά να ενθαρρύνεται.
Δεδομένου ότι ο βιομηχανικός σχεδιασμός έχει ενσωματώσει την αρχή του ορίου ζωής στα παραγόμενα προϊόντα, η πρακτική του reverse engineering μπορεί να θεωρηθεί ως μέσο αντιμετώπισης τέτοιων κοινωνικά αθέμιτων και απαράδεκτων μονοπωλιακών τεχνικών.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
Στο Κόμμα Πειρατών Ελλάδος αποδεχόμαστε πλήρως τα παρακάτω:
Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)
Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεως κατά των γυναικών
Διεθνής διακήρυξη του Μόντρεαλ για τους ΛΟΑΤ (Λεσβίες, Ομοφυλόφιλοι, Αμφισεξουαλικοί και Τρανσέξουαλ)
Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα
Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα
Διεθνής διακήρυξη του Παρισιού για τα δικαιώματα των ζώων

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Κάθε νόμος πρέπει να υπακούει σε 5 ποιοτικά κριτήρια:
 • Αναγκαίος. Ο νόμος πρέπει να στοχεύει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα για το δημόσιο συμφέρον που η επίλυση του θα γίνει μέσω νομοθεσίας. (Αυτό είναι σε αντίθεση με τα εκάστοτε συμφέροντα που παραπονιούνται ή για προβλήματα που δε χρειάζονται νομοθετική λύση). Το πρόβλημα πρέπει να ορίζεται με πραγματικά και μετρήσιμα στοιχεία και όχι με συγκριτικά επίθετα όπως “λιγότερο”, “περισσότερο” ή “χειρότερο”.
 • Αποτελεσματικός. Η προτεινόμενη νομοθετική λύση πρέπει να λύσει το πρόβλημα που εντοπίστηκε, σύμφωνα με πολλαπλές ανεξάρτητες μελέτες (κυρίως όχι σύμφωνα με μελέτες από ειδικά συμφέροντα που μπορεί να επωφελούνται από το νόμο).
 • Αναλογικός. Ο προτεινόμενος νόμος δεν πρέπει να δημιουργεί χειρότερα προβλήματα από αυτά που φιλοδοξεί να λύσει. Ειδικά, τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει πάντοτε να τηρούνται.
 • Βάση αποδεικτικών στοιχείων. Ο νόμος πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικές, ανεξάρτητες, τεκμηριωμένες μελέτες και ποτέ σε δόγματα ή δοξασίες κάθε είδους.
 • Να έχει βάση τα Δικαιώματα. Η αιτιολόγηση για κάθε νόμο πρέπει τελικά να απευθύνεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, και ποτέ σε δόγματα ή στην ηθική.
Προηγούμενοι νόμοι που δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια πρέπει να καταργούνται.

 

 

Καταστατικό

 

Άρθρο 1. Επωνυμία, Έδρα, Έμβλημα.
1.1 Στην Αθήνα σήμερα 14 Ιανουαρίου 2012 ιδρύεται πολιτικό κόμμα με το όνομα “Κόμμα Πειρατών Ελλάδας”. Η συντομογραφία του είναι “ΠΕΙΡ”. O τίτλος του στα αγγλικά είναι “Pirate Party of Greece” και η αντίστοιχη συντομογραφία του είναι “PPGR”.
1.2 Η οργάνωση και η δράση του κόμματος εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος της Ελλάδας.
1.3 Έδρα του κόμματος είναι η Αθήνα. Το κόμμα δραστηριοποιείται πολιτικά όπου υπάρχουν Έλληνες πολίτες.
1.4 Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Κόμματος μπορούν να ιδρύονται περιφερειακά γραφεία (σε έδρες Περιφερειών) και τοπικά γραφεία (σε έδρες Δήμων), τα οποία χρησιμοποιούν το όνομα του κόμματος ως εξής: “Κόμμα Πειρατών Ελλάδας, γραφείο [αντίστοιχη Περιφέρεια ή Δήμος]“.
1.5 Έμβλημα του κόμματος είναι ένα μαύρο ιστίο το οποίο στα αριστερά του έχει ένα μαύρο ιστό, με το σύνολό τους να σχηματίζει το γράμμα Ρ. Η παραπάνω σύνθεση βρίσκεται εντός μαύρου κύκλου σε λευκό φόντο όπως το ακόλουθο σχέδιο:
pp-logo-black-without-320
1.6 Το έμβλημα συνοδεύεται από τη φράση “Κόμμα Πειρατών Ελλάδας”, όπου αυτό απαιτείται.
1.7 Η επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος βρίσκεται στη διεύθυνση pirateparty.gr η οποία αποτελεί ιδιοκτησία του κόμματος. Στο κόμμα ανήκουν ακόμη οι διευθύνσεις κομμαπειρατων.gr και kommapeiraton.gr
1.8 Το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας έχει σφραγίδα, στην οποία απεικονίζεται το έμβλημα και αναγράφεται η επωνυμία του.

Άρθρο 2. Αρχές του κόμματος.
2.1 Το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας έχει ως βασική Αρχή τη δημοκρατική οργάνωση και λειτουργία του, με ψηφιακές διαδικασίες όπου αυτό είναι εφικτό και εφαρμογή της Άμεσης Δημοκρατίας στο εσωτερικό του. Το κόμμα λειτουργεί με βάση τις αρχές της Δημοκρατίας, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της Γ.Σ. του ΟΗΕ και Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου), την Ιδρυτική του Διακήρυξη και τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. Το κόμμα δεν τοποθετείται στον ξεπερασμένο πολιτικό άξονα αριστερά-κέντρο-δεξιά.
2.2 Το κόμμα αποδέχεται τη Διακήρυξη της Uppsala (Διακήρυξη των Ευρωπαϊκών Κομμάτων Πειρατών, Ιούλιος 2008) και ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για θέματα οργάνωσης της ψηφιακής ζωής της κοινωνίας μας, τα οποία επηρεάζουν την καθημερινότητα στον 21ο αιώνα. Σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά και Διεθνή κόμματα (Pirate parties) αγωνίζεται για να προωθήσει με κάθε νόμιμο τρόπο:
2.2.1 Τη μεγαλύτερη συμμετοχή όλων στην λήψη αποφάσεων μέσω διαδικασιών Άμεσης Δημοκρατίας με φυσική παρουσία ή με ψηφιακά μέσα κατά περίπτωση, σε τοπικό, εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο.
2.2.2 Την προώθηση της Διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα της Δημόσιας Διοίκησης.
2.2.3 Τον σεβασμό του ιδιωτικού απορρήτου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ταχεία απονομή δικαιοσύνης, το απόρρητο όλων των επικοινωνιών και την πλήρη ελευθερία του λόγου.
2.2.4 Την αποτροπήκάθε είδους Λογοκρισίας στο Διαδίκτυο ή αλλού.
2.2.5 Την τροποποίηση της νομοθεσίας περί Πνευματικών Δικαιωμάτων, με δραστικό περιορισμό του μονοπωλίου εμπορικής εκμετάλλευσης, ώστε το κοπυράιτ να περιορίζεται μέσα στα όρια μιας γενιάς. Τον σαφή περιορισμό του κοπυράιτ μόνο σε εμπορικές πράξεις, με συνέπεια την ελεύθερη και νόμιμη αντιγραφή και αναπαραγωγή υλικού για μη κερδοσκοπικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς. Την προώθηση του διαμοιρασμού αρχείων και των σχετικών τεχνολογιών. Την κατάργηση της εφαρμογής τεχνολογιών διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM), καθώς και των όρων χρήσης συμβολαίων που αποσκοπούν στον περιορισμό των νομικών δικαιωμάτων των καταναλωτών.
2.2.6 Την τροποποίηση της Νομοθεσίας για τις πατέντες, σε πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ώστε να υπάρξει μείωση της δημόσιας δαπάνης για φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Την απαγόρευση πατεντών σε λογισμικό και ζωντανούς οργανισμούς, σπόρους ή γονίδια.
2.2.7 Την προστασία του Περιβάλλοντος και της Βιοποικιλότητας.
2.3 Το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας συνεργάζεται με τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά και Διεθνή κόμματα (Pirate Parties) και αποτελεί Τακτικό Μέλος της πολιτικής ομάδας “Pirate Parties International”, συμμετέχοντας ενεργά στα όργανα της ομάδας και τη διαμόρφωση των αποφάσεων τους.
2.4 Το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας συνεργάζεται με τα κινήματα που ασπάζονται και υπηρετούν τις βασικές του αξίες.

Άρθρο 3. Μέλη
3.1 Μέλη του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας μπορούν να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα.
3.2 Μέλος του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε Έλληνας πολίτης, καθώς και οποιοσδήποτε πολίτης χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας, εφ’ όσον του έχει αναγνωριστεί νόμιμα το δικαίωμα του εκλέγειν στην Ελλάδα.
3.3 Τα μέλη του κόμματος πρέπει αθροιστικά:
3.3.1 Να έχουν ηλικία άνω των δεκαέξι (16) ετών.
3.3.2 Να αποδέχονται το παρών Καταστατικό.
3.3.3 Να μην είναι μέλη άλλου κόμματος ή πολιτικής ή συνδικαλιστικής ομάδας ή φορέα που εξαρτάται έμμεσα ή άμεσα από άλλο κόμμα ή να έχουν παραιτηθεί από το άλλο κόμμα ή πολιτική ή συνδικαλιστική ομάδα ή φορέα τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η ταυτόχρονη συμμετοχή των μελών του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας σε Κόμματα Πειρατών άλλου κράτους.
3.4 Κάθε μέλος οφείλει να συμβάλλει με κάθε νόμιμο τρόπο στην προώθηση των αρχών-στόχων του άρθρου 2 του παρόντος.
3.5 Τα μέλη του κόμματος συμπαρίστανται με κάθε διαθέσιμο και νόμιμο τρόπο σε όποιο μέλος του υφίσταται προσωπικές, επαγγελματικές ή πολιτικές επιθέσεις λόγω της πολιτικής του δραστηριότητάς στα πλαίσια του κόμματος.
3.6 Πρόσωπα που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους μπορούν να δραστηριοποιούνται στα πλαίσια της Νεολαίας των Πειρατών, με ανώτατο ηλικιακό όριο συμμετοχής τα εικοσιπέντε (25) έτη.
3.7 Η εγγραφή του νέου μέλους γίνεται μετά από υπογεγραμμένη αίτηση και υπεύθυνη δήλωσή του ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής του στο κόμμα, την οποία υποβάλλει αυτοπροσώπως. Η εγγραφή μπορεί να γίνεται και με αλληλογραφία ή ηλεκτρονική διαδικασία, η οποία σε κάθε περίπτωση θα έχει εγγυήσεις ταυτοπροσωπίας (πχ. θεώρηση γνήσιου της υπογραφής ή πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή).
3.8 Η έγκριση και εγγραφή στο κεντρικό μητρώο μελών αρχικά θα εγκρίνεται απευθείας από τη Διοικούσα Επιτροπή. Μετά τη δημιουργία τοπικών γραφείων του κόμματος, οι νέες εγγραφές είναι δυνατόν αρχικά να εγκρίνονται από αυτά, όταν αποκτήσουν την απαραίτητη δομή και οργάνωση. Σε αυτήν την περίπτωση με την εγγραφή τους, τα νέα μέλη καταχωρούνται στο κεντρικό μητρώο μελών, με ευθύνη του τοπικού γραφείου στο οποίο έγινε η εγγραφή.
3.9 Η απόρριψη μιας αίτησης από το κόμμα συνοδεύεται από έγγραφη αιτιολόγηση προς τον ενδιαφερόμενο. Ενδεικτικά, λόγο απόρριψης μπορεί να αποτελέσουν: η μετά την αίτηση δραστηριοποίησή του υποψήφιου υπέρ άλλου κόμματος ή φορέα ελεγχόμενου από κόμμα, η άποψη της Διοικούσας Επιτροπής ή της Επιτροπής Διαιτησίας ότι η αποδοχή της συγκεκριμένης αίτησης θα έβλαπτε την εικόνα του κόμματος, η έκφραση εκ μέρους του υποψηφίου ιδεών μη συμβατών με τις αρχές του άρθρου 2 του παρόντος, καθώς και η συμμετοχή του ενδιαφερομένου σε ομάδα συμφερόντων με δομημένη μεθοδολογία.
3.10 Τα μέλη έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε όλες τις κομματικές διαδικασίες υπό τους όρους του παρόντος καταστατικού.
3.11 Στα νέα μέλη παρέχεται το συντομότερο δυνατό και μετά από ψηφιακή αίτησή τους, πρόσβαση (όνομα χρήστη/κωδικός ή διαδικασία εγγραφής) σε ψηφιακές πλατφόρμες του κόμματος, καθώς και η απαραίτητη βασική εκπαίδευση για τη χρήση τους.
3.12 Η μη πληρωμή της ετήσιας συνδρομής από το μέλος του κόμματος οδηγεί στη στέρηση του δικαιώματος της ψήφου φυσικής ή ηλεκτρονικής και στην στέρηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Το ποσό της συνδρομής προτείνεται από την ΔΕ και ψηφίζεται από το σώμα των μελών. Καταβάλλεται άμεσα με την εγγραφή και λογίζεται ανά ημερολογιακό έτος ανεξάρτητα από την ημερομηνία εγγραφής. Σε ετήσια βάση η πληρωμή γίνεται μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους. Σε περίπτωση μη καταβολής της συνδρομής για ένα ή περισσότερα έτη, αυτή δεν εξαλείφεται αλλά αθροίζεται μέχρι την ημερομηνία καταβολής συνδρομής.
3.13 Η ιδιότητα του μέλους λήγει με το θάνατο, την οικειοθελή παραίτηση και αποχώρηση του μέλους ή την άρση της ιδιότητας του μέλους.
3.14 Η ιδιότητα του μέλους του κόμματος μπορεί να αρθεί με αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής Διαιτησίας, εφ’ όσον η συμπεριφορά του μέλους δημιουργεί σημαντικό πρόβλημα στο εσωτερικό του κόμματος ή σε μέλη ή βλάπτει την εικόνα του κόμματος. Επίσης η ιδιότητα του μέλους αίρεται εφ’ όσον το μέλος συμμετέχει ή ενεργοποιείται υπέρ άλλου κόμματος ή συνδικαλιστικής οργάνωσης ελεγχόμενης από άλλο κόμμα, αποδέχεται δημόσιο αξίωμα μέσω του οποίου ασκείται κυβερνητική πολιτική, χωρίς να έχει την έγκριση του κόμματος. Τέλος η ιδιότητα του μέλους αίρεται αν αυτό καταδικαστεί αμετάκλητα για για διάπραξη αδικημάτων που προβλέπονται από τη διεθνή συνθήκη κατά της διαφθοράς (Γ.Σ ΟΗΕ , 58/4, 31 Οκτωβρίου 2003).
3.15 Τα μέλη παραιτούνται και αποχωρούν με απλή γραπτή δήλωσή τους.
3.16 Τα μέλη συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες της Τοπικής ή Περιφερειακής τους Οργάνωσης. Τα μέλη καταβάλλουν προσπάθειες συγκρότησης ψηφοδελτίου των Πειρατών στον εκπαιδευτικό ή επαγγελματικό τους χώρο, εφ’ όσον αυτό είναι εφικτό.
3.17 Η συμμετοχή των μελών σε κάθε είδους συνδικαλιστικούς, φοιτητικούς και επαγγελματικούς φορείς γίνεται με δική τους πρωτοβουλία, με τον όρο οι φορείς αυτοί να μην συνδέονται με άλλο κόμμα. Σε αυτήν την περίπτωση τα μέλη δεν εκπροσωπούν το κόμμα και δεν ελέγχονται από αυτό.

Άρθρο 4. Διοίκηση του κόμματος
4.1 Το κόμμα διοικείται από τη Διοικούσα Επιτροπή (εκλεγμένη συλλογική ηγεσία), με διετή θητεία. Η Διοικούσα Επιτροπή είναι διαρκές όργανο, υπεύθυνο απέναντι στο Σώμα των μελών του κόμματος και το Συνέδριο, με ευθύνη να υλοποιεί τις συλλογικές αποφάσεις του κόμματος.
4.2 Η Διοικούσα Επιτροπή του κόμματος είναι επταμελής. Η Προεδρία της Διοικούσας Επιτροπής ανατίθεται εκ περιτροπής, για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, σε άλλο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής κάθε φορά. Η Πράξη αυτή καταχωρείται και δημοσιοποιείται. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται με την ίδια σειρά όταν όλα τα μέλη έχουν ασκήσει την προεδρία ή έχουν παραιτηθεί του δικαιώματος. Όποιο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής δεν θέλει να αναλάβει την Προεδρία μπορεί να παραιτηθεί υπέρ του επόμενου μέλους.
4.3 Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής εκπροσωπεί νόμιμα το Κόμμα εντός και εκτός της χώρας και ενεργεί εξ’ ονόματός του, σε όλα τα ελληνικά δικαστήρια και σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες ή αρχές (ημεδαπές ή αλλοδαπές), διοικητικές, φορολογικές και συναλλάσσεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
4.4 Η Διοικούσα Επιτροπή εκλέγει τον Αντιπρόεδρο της, κατ’ αναλογία όσων ισχύουν για την εκλογή Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, στο άρθρο 4.2. Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά πλήρως τον Πρόεδρό της Διοικούσας Επιτροπής, σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας του Προέδρου να εκτελέσει τα καθήκοντά του.
4.5 Σε περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσης μέλους της Διοικούσας Επιτροπής, αυτό αναπληρώνεται από τον επόμενο κατά σειρά εκλογής. Η αναπλήρωση επιτρέπεται για μέχρι τρία μέλη, ενώ σε περίπτωση περισσότερων παραιτήσεων η Διοικούσα Επιτροπή ή η Επιτροπή Διαιτησίας, εφ’ όσον η Επιτροπή Διαιτησίας δεχθεί σχετική αναφορά από οποιοδήποτε μέλος του κόμματος, προσφεύγουν στο Σώμα των Μελών για προσωρινή αναπλήρωση ή στο Συνέδριο για μόνιμη αναπλήρωση.
4.6 Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να δημιουργεί Θεματικές Επιτροπές αποτελούμενες από μέλη του κόμματος. Οι Επιτροπές λειτουργούν μέσα στο κόμμα για επιμέρους θέματα, όταν αυτό απαιτείται. Οι Επιτροπές μπορούν να αποφασίσουν να καλέσουν, σε μεμονωμένη συνεδρίαση, πρόσωπα τα οποία δεν είναι μέλη του κόμματος, αλλά έχουν επιστημονική κατάρτιση ή άλλη δεξιότητα την οποία η Επιτροπή θεωρεί σημαντική. Η Επιτροπή σε κάθε συνεδρίασή της εκλέγει ένα μέλος του κόμματος ως Συντονιστή και έναν υπεύθυνο για να τηρεί και να δημοσιεύει τα πρακτικά της συνεδρίασης. Οι Επιτροπές μπορούν να συνεδριάζουν και ηλεκτρονικά, όταν αυτό εξυπηρετεί τη λειτουργία τους.
4.7 Το Συνέδριο εκλέγει ένα μέλος του κόμματος ως Υπεύθυνο Οικονομικών. Η Διοικούσα Επιτροπή διορίζει ένα μέλος του κόμματος ως Αναπληρωτή Υπεύθυνο Οικονομικών, ο οποίος συνεργάζεται με τον υπεύθυνο οικονομικών και τον βοηθά στην διεκπεραίωση των οικονομικών ενεργειών του κόμματος.
Ερμηνευτική Δήλωση: “Το παρόν 1ο Συνέδριο ενέκρινε την παραμονή του υπάρχοντος Υπεύθυνου Οικονομικών ως αιρετού, ως την διενέργεια του επόμενου τακτικού ή έκτακτου Συνεδρίου.” (04/11/2012 ώρα 17:03)
4.7.1 Ο Υπεύθυνος Οικονομικών ο οποίος ενεργεί εκ μέρους του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας, όταν και όπου απαιτούνται ενέργειες οικονομικής, λογιστικής ή τραπεζικής φύσεως, και έχει την ευθύνη των οικονομικών του κόμματος, της είσπραξης εισφορών, πληρωμών, της διαχείρισης των τραπεζικών λογαριασμών του κόμματος συμπεριλαμβανομένων των αναλήψεων και των καταθέσεων και των διαδικτυακών λογαριασμών και συναλλαγών, των σχέσεων με τις οικονομικές υπηρεσίες του κράτους και την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής και της εκπλήρωσης κάθε άλλης, σχετικής με τα οικονομικά, νομικής υποχρέωσης του κόμματος. Κατ’ εξαίρεση, ο Υπεύθυνος Οικονομικών χρειάζεται την γραπτή συγκατάθεση της Διοικούσας Επιτροπής για άνοιγμα νέων λογαριασμών, κλείσιμο λογαριασμών, και για οποιαδήποτε πληρωμή άνω των 1500 ευρώ.
4.7.2 Ο Υπεύθυνος Οικονομικών παρέχει σε τουλάχιστον δύο ακόμη μέλη της Διοικούσας Επιτροπής ψηφιακή πρόσβαση με δικαίωμα εμφάνισης (view only) σε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς του κόμματος.
4.7.3 Ο Υπεύθυνος Οικονομικών ενημερώνει τουλάχιστον μια φορά το μήνα, ή σε πραγματικό χρόνο με την χρήση διαδικτυακών μέσων, τα οικονομικά στοιχεία του Κόμματος, σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα του κόμματος με δημόσια πρόσβαση, την ιστοσελίδα αυτή ορίζει η Δ.Ε.
4.7.4 Ο Υπεύθυνος Οικονομικών οφείλει να είναι ενήμερος και να παίρνει τα απαραίτητα μέτρα για την υλοποίηση κάθε νομικής ρύθμισης, καθώς και κάθε Υπουργικής απόφασης, ιδίως αυτής που εκδίδεται σε περιόδους εκλογών, ύστερα από πρόταση της Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών και δημοσιεύεται σε ΦΕΚ.
4.7.5 Ο Υπεύθυνος Οικονομικών και ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Οικονομικών κατέχουν τη θέση αυτή μόνο για μία (1) θητεία, η οποία είναι το πολύ διετής.
4.7.6 Σε περίπτωση αδυναμίας του Υπεύθυνου Οικονομικών, ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Οικονομικών μπορεί να δράσει αντ’ αυτού για τις ενέργειες που ορίζονται στις παραγράφους 4.7.1 έως 4.7.4 του παρόντος, με την έγκριση της Διοικούσας Επιτροπής.
4.8 Η διαχείριση των οικονομικών του Κόμματος γίνεται με απόλυτα διαφανή τρόπο και σε πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις του νόμου για τα οικονομικά των κομμάτων. Τα έσοδα και οι δαπάνες του κόμματος τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο δημοσιεύονται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο του κόμματος.
4.9 Για όλα τα εσωτερικά θέματα τα οποία δεν ορίζονται από το παρόν καταστατικό, αρμόδιο να λαμβάνει αποφάσεις είναι το Συνέδριο του κόμματος. Σε περίπτωση που έχουν υλοποιηθεί ηλεκτρονικές ή ψηφιακές διαδικασίες Άμεσης Δημοκρατίας, οι αποφάσεις μπορούν να ληφθούν από το Σώμα των Μελών του κόμματος. Προσωρινές αποφάσεις επείγοντος χαρακτήρα μπορεί να λαμβάνει η Διοικούσα Επιτροπή, η οποία κατόπιν πρέπει να προσφεύγει για επικύρωση τους στο Σώμα των Μελών ή το Συνέδριο.
Οι αποφάσεις αυτές δεν μπορεί να αφορούν θέματα για τα οποία έχει οριστεί αρμόδια η Επιτροπή Διαιτησίας του κόμματος.
4.10 Με τις προϋποθέσεις και τις εξαιρέσεις που προβλέπει σε άρθρα του το παρόν καταστατικό, κάθε μέλος του κόμματος έχει το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται σε κάθε θέση της κομματικής δομής.
4.11 Κάθε εκλεγμένο κομματικό όργανο, εκτός από την Επιτροπή Διαιτησίας οφείλει να λογοδοτεί κατ’ έτος στο Σώμα των Μελών του κόμματος.
4.12 Η ψήφος στα συνέδρια και τις συνεδριάσεις των οργάνων του κόμματος είναι προσωπική και δεν μπορεί να ασκηθεί μέσω πληρεξουσίου. Κάθε μέλος έχει μόνο μια ψήφο. Η ψήφος είναι μυστική όταν αφορά την εκλογή προσώπων ή όταν αυτό έχει εκ των προτέρων αποφασιστεί. Η συμμετοχή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνίας, ή τηλεδιάσκεψης, είναι αποδεκτή σε κάθε περίπτωση φανερής ψηφοφορίας, εκτός από τις ψηφοφορίες στο Συνέδριο.
4.13 Οι αποφάσεις στα όργανα του κόμματος λαμβάνονται συλλογικά με βάση την αρχή της πλειοψηφίας και είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη του κόμματος. Πριν από την ψηφοφορία καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλίζεται η σύνθεση των απόψεων και η μέγιστη δυνατή συναίνεση.
Το άρθρο 4.14 τροποποιείται μόνο από το Συνέδριο και μόνο με πλειοψηφία άνω των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των συμμετεχόντων συν μία ψήφο.
4.14 Οι αποφάσεις της πλειοψηφίας εφαρμόζονται από όλους. Τα μέλη δικαιούνται να διατυπώσουν δημόσια την προσωπική τους γνώμη ή άποψη υπογραμμίζοντας ότι αυτή είναι προσωπική, αναφέροντας ταυτόχρονα και τη συλλογική απόφαση του κόμματος.
4.15 Οι προεκλογικές και μετεκλογικές συνεργασίες μεταξύ διαφόρων πολιτικών κομμάτων και πολιτικών συνασπισμών στις οποίες θα συμμετέχει και το Κόμμα Πειρατών της Ελλάδας αποφασίζονται από το Σώμα των Μελών του κόμματος με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των ψηφισάντων συν μία ψήφο, χωρίς να χρειάζεται εκ των προτέρων επικύρωση από το Συνέδριο του Κόμματος. Το Σώμα των Μελών και το Συνέδριο έχουν το δικαίωμα να άρουν ανά πάσα στιγμή την απόφαση αυτή, με πλειοψηφία τριών πέμπτων (3/5) των ψηφισάντων συν μία ψήφο.
4.16 Κάθε μέλος που συμμετέχει σε εκλεγμένο συλλογικό όργανο του κόμματος, οφείλει να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας πέραν των τριών συνεχών συνεδριάσεων, το συλλογικό όργανο στο οποίο μετέχει, μπορεί να εισηγηθεί στην Επιτροπή Διαιτησίας την έκπτωση του από τη θέση αυτή.
4.17 Οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του κόμματος μπορούν να παρακολουθηθούν ελεύθερα από όποιον το επιθυμεί. Το συγκεκριμένο όργανο μπορεί να αποφασίσει με σαφή και επαρκή αιτιολόγηση την άρση του δικαιώματος αυτού, επιτρέποντας όμως, σε κάθε περίπτωση, σε κάθε μέλος του κόμματος να παρακολουθήσει την συνεδρίαση. Όταν και όπου αυτό είναι εφικτό, οι συνεδριάσεις μεταδίδονται ζωντανά στο διαδίκτυο. Το εκάστοτε συλλογικό όργανο είναι υπεύθυνο για την τήρηση πρακτικών της συνεδρίασης, και την ηχογράφηση της συνεδρίασης σε ηλεκτρονική μορφή, και της δημοσιοποίησης των πρακτικών και του ηχητικού αρχείου κατά το δύναται συντομότερα, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 5 ημέρες μετά από την εκάστοτε συνεδρίαση. Εξαίρεση στα παραπάνω περί πρακτικών και ηχογράφησης αποτελούν οι περιπτώσεις που απαιτούν μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τις προβλέψεις του καταστατικού.
4.18 Στο παρόν καταστατικό κάθε στρογγυλοποίηση αριθμού ο οποίος προκύπτει από κλάσμα γίνεται στον επόμενο (μεγαλύτερο) ακέραιο αριθμό.

Άρθρο 5. Όργανα του κόμματος
Τα όργανα του κόμματος είναι:
5.1 Το Σώμα των Μελών.
5.2 Το Συνέδριο.
5.3 Η Επιτροπή Διαιτησίας.
5.4 Η Διοικούσα Επιτροπή.

Άρθρο 6. Σώμα των Μελών
6.1 Το Σώμα των Μελών αποτελείται από όλα τα Μέλη του Κόμματος τα οποία έχουν ζητήσει κωδικούς πρόσβασης στις ψηφιακές πλατφόρμες ψηφοφοριών του κόμματος. Το κόμμα καταβάλλει κάθε τεχνική προσπάθεια ώστε το Σώμα των Μελών να είναι σε συνεχή ψηφιακή Διαβούλευση μέσω κατάλληλης πλατφόρμας διαδικασιών Άμεσης Δημοκρατίας.
6.2 Το Σώμα των Μελών μπορεί να κληθεί να αποφασίσει πάνω σε οποιοδήποτε θέμα το οποίο δεν ορίζεται ρητά από παρόν καταστατικό, συμπεριλαμβανομένων και των αποφάσεων της Επιτροπής Διαιτησίας, μετά από αίτημα οποιουδήποτε μέλους,
6.3 Οι κανονισμοί και τα εργαλεία με τα οποία λαμβάνει αποφάσεις το Σώμα των Μελών προτείνονται και αποφασίζονται από το ίδιο.
6.3.1 Προτάσεις για την αλλαγή του κανονισμού ή του εργαλείου λήψης αποφάσεων μπορούν να κατατεθούν από οποιοδήποτε μέλος στην Διοικούσα Επιτροπή.
6.3.2 Η Διοικούσα Επιτροπή οφείλει να ενημερώσει και να θέσει σε διαβούλευση 20 ημερών την πρόταση σε όλα τα μέλη του κόμματος.
6.3.3 Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης μπορεί οποιοδήποτε μέλος να καταθέσει άλλη πρόταση.
6.3.4 Μετά τη διαβούλευση η Διοικούσα Επιτροπή οφείλει να θέσει σε ψηφοφορία προς το Σώμα των Μελών το σύνολο των προτάσεων.
6.4 Το Σώμα των Μελών δεν μπορεί να αποφασίσει την εκλογή προσώπων, εκτός των περιπτώσεων αναπλήρωσης όπου αυτό προβλέπεται από το παρόν καταστατικό.
6.5 Σε όλες τις ψηφοφορίες του άρθρου αυτού το ποσοστό που απαιτείται για την λήψη απόφασης από το Σώμα των Μελών υπολογίζεται επί των μελών με δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 7. Συνέδριο
7.1 Το Συνέδριο συνέρχεται τακτικά κάθε χρόνο, σε διαφορετικό νομό της Ελλάδας από τον τόπο διεξαγωγής του τακτικού συνεδρίου των τελευταίων δύο ετών. Το Συνέδριο μπορεί να συνέλθει εκτάκτως όταν το αποφασίσει η Διοικούσα Επιτροπή ή αν το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) συν ένας τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του κόμματος. Και το έκτακτο Συνέδριο διεξάγεται σε διαφορετικό νομό της Ελλάδας από τον τόπο διεξαγωγής των τελευταίων δύο εκτάκτων συνεδρίων. Το τακτικό συνέδριο αναγγέλλεται τουλάχιστον σαράντα (40) μέρες πριν την πραγματοποίησή του, ενώ το έκτακτο τουλάχιστον τριάντα (30) μέρες πριν την πραγματοποίησή του.
7.2 Το Συνέδριο διεξάγεται υπό την ευθύνη τριμελούς προεδρείου, το οποίο έχει εκλεγεί με διαδικασίες ψηφιακής Άμεσης Δημοκρατίας, όταν αυτό καταστεί τεχνικά εφικτό. Μέχρι τότε το Προεδρείο του Συνεδρίου ορίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή και αποτελείται υποχρεωτικά από μέλη του κόμματος, τα οποία δεν επιτρέπεται να θέσουν υποψηφιότητα για μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.
7.3 Στο Συνέδριο μετέχουν και ψηφίζουν όλα τα μέλη του κόμματος, τα οποία έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία συνόδου του Συνεδρίου και έχουν τακτοποιημένες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς το κόμμα, ακόμη και την ημέρα διεξαγωγής του συνεδρίου. Ο περιορισμός των τριών (3) μηνών σε αυτό το άρθρο ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 2013.
7.4 Δικαίωμα να εκλεγούν έχουν τα μέλη του κόμματος που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την εγγραφή τους στο κόμμα. Ο περιορισμός των δώδεκα (12) μηνών σε αυτό το άρθρο του καταστατικού ισχύει μετά την 1η Ιανουαρίου του 2013.
7.5 Το Συνέδριο εκλέγει κάθε δύο έτη ή εκτάκτως όταν απαιτείται, τη Διοικούσα Επιτροπή του κόμματος. Η εκλογή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής γίνεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο, με μυστική ψηφοφορία, από λίστα μελών του κόμματος που έχουν υποβάλλει την υποψηφιότητά τους τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη διεξαγωγή του Συνεδρίου. Οι υποψήφιοι για τη Διοικούσα Επιτροπή δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και για την Επιτροπή Διαιτησίας και αντίστροφα. Κάθε μέλος του κόμματος δικαιούται να εκφράσει την προτίμηση σε έναν ή περισσότερους υποψηφίους με τη χρήση σταυρού προτίμησης. Οι σταυροί προτίμησης δεν μπορούν να είναι περισσότεροι από το ένα τέταρτο (1/4) του συνόλου των υποψηφίων, ούτε μπορεί να είναι περισσότεροι από έξι (6).
7.6 Το Συνέδριο ψηφίζει και τροποποιεί το καταστατικό του κόμματος με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των ψηφισάντων. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις που πρόκειται να τεθούν σε ψηφοφορία, πρέπει να έχουν υποβληθεί στο Προεδρείο του Συνεδρίου τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, ώστε να συζητηθούν ψηφιακά μέχρι το Συνέδριο.
7.7 Το Συνέδριο ψηφίζει για προσθήκες ή αλλαγές στις Αρχές του κόμματος με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των ψηφισάντων. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις που πρόκειται να τεθούν σε ψηφοφορία, πρέπει να έχουν υποβληθεί στο Προεδρείο του Συνεδρίου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, ώστε να συζητηθούν ψηφιακά μέχρι το Συνέδριο. Πριν τη συζήτηση κάθε θέματος το Συνέδριο αποφασίζει, με απλή πλειοψηφία, αν θα ασχοληθεί ή όχι με το θέμα και σε περίπτωση θετικής απόφασης προχωρά στη συζήτηση των προτάσεων που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο θέμα.

Άρθρο 8. Επιτροπή Διαιτησίας
8.1 Η αποκλειστική αρμοδιότητα επίλυσης εσωτερικών διαφορών ανήκει στην Επιτροπή Διαιτησίας. Όλα τα άλλα όργανα και τα μέλη του κόμματος απαιτείται να συνεργάζονται με την Επιτροπή Διαιτησίας, στο βαθμό που απαιτείται για να καταφέρει να ασκήσει τις αρμοδιότητές της.
8.2 Κάθε όργανο ή μέλος του κόμματος Πειρατών Ελλάδας μπορεί να προσφύγει στην Επιτροπή Διαιτησίας. Ο προσφεύγων δικαιούται να συμμετέχει στο διερευνητικό τμήμα της διαδικασίας, αν το επιθυμεί.
8.3 Η Επιτροπή διαιτησίας έχει αποκλειστική αρμοδιότητα:
8.3.1 Να εκδίδει προσωρινές αποφάσεις σε επείγοντα θέματα που αφορούν το έργο της.
8.3.2 Να αποφασίζει για διαφορές μεταξύ μελών του κόμματος, μεταξύ Οργάνων του κόμματος ή μεταξύ μελών και Οργάνων του κόμματος.
8.3.3 Να επιβάλει περιορισμούς ή να αποφασίζει τη διαγραφή μελών του κόμματος που παραβιάζουν το παρόν Καταστατικό, με βάση το άρθρο 5 του παρόντος.
8.3.4 Να αποφασίζει την έκπτωση οποιουδήποτε μέλους του κόμματος από το αξίωμά του.
8.3.5 Να αποφασίζει για την περαιτέρω μη εκλογιμότητα έκπτωτου μέλους.
8.3.6 Να αποφασίζει για την μόνιμη αδυναμία μέλους Οργάνου να επιτελέσει το έργο του.
8.3.7 Να αποφασίζει για την εγκυρότητα αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής.
8.4 Κάθε μέλος που συνεργάζεται με την Επιτροπή Διαιτησίας μπορεί να επιλέξει ένα οποιοδήποτε άλλο μέλος του κόμματος επιθυμεί για να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής για την επίλυση της διαφοράς. Αν η διαμεσολάβηση αποτύχει, το κάθε μέρος καταθέτει στην Επιτροπή Διαιτησίας εγγράφως την άποψή του μαζί με δήλωση αποδοχής της όποιας απόφασης της Επιτροπής. Η Επιτροπή Διαιτησίας λαμβάνει την τελική απόφαση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις θέσεις που της έχουν κατατεθεί.
8.5 Η Επιτροπή Διαιτησίας μπορεί να απαντήσει σε προ-διαδικαστικά ερωτήματα των οργάνων και των προσώπων σχετικά με την ερμηνεία του καταστατικού.
8.6 Η Επιτροπή Διαιτησίας έχει πέντε μέλη τα οποία εκλέγονται από το Συνέδριο, από ενιαία λίστα μελών του κόμματος που έχουν υποβάλλει την υποψηφιότητά τους ένα μήνα πριν τη διεξαγωγή του Συνεδρίου. Οι διατάξεις σχετικά με την εκλογή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής και των κενών θέσεων εφαρμόζονται αναλόγως και για τα μέλη της Επιτροπής Διαιτησίας.

Άρθρο 9. Διοικούσα Επιτροπή
9.1 Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδριάζει κάθε μήνα ή εκτάκτως, όταν ζητηθεί από τουλάχιστον ένα μέλος της. Απαρτία υπάρχει με παρόντα τα μισά συν ένα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής. Λαμβάνεται κάθε δυνατή μέριμνα για τη συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης όσων μελών δεν μπορούν να έχουν φυσική παρουσία στη συνεδρίαση. Η συμμετοχή τους σ’ αυτήν την περίπτωση θεωρείται έγκυρη.
9.2 Η Διοικούσα Επιτροπή κάνει τον απολογισμό της προς το Σώμα των Μελών κατ’ έτος (ψηφιακά) και προς το Συνέδριο στο τέλος της διετούς θητείας της.
9.3 Οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.
9.4 Η Διοικούσα Επιτροπή με απόφασή της που λαμβάνεται αιτιολογημένα, με απλή πλειοψηφία του συνόλου των μελών της, χωρίς δικαίωμα ψήφου για το μέλος που αφορά, μπορεί να παραπέμψει οποιοδήποτε μέλος της στην Επιτροπή Διαιτησίας με το ερώτημα της έκπτωσης από το αξίωμά του, ενημερώνοντας ταυτόχρονα το Σώμα των Μελών.
9.5 Αμφισβήτηση μέρους ή του συνόλου της Διοικούσας Επιτροπής γίνεται με αίτημα που συγκεντρώνει την υποστήριξη του ενός δεύτερου (1/2) του Σώματος των Μελών συν έναν, προς την Επιτροπή Διαιτησίας. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του συνόλου της Διοικούσας Επιτροπής ορίζεται από την Επιτροπή Διαιτησίας τριμελές Προεδρείο, το οποίο οδηγεί το κόμμα σε έκτακτο Συνέδριο για την εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής.
9.6 Οι συνεδριάσεις της ΔΕ (Διοικούσα Επιτροπή) πρέπει να είναι ανοικτές, ηλεκτρονικά αναμεταδιδόμενες, με δικαίωμα σχολιασμού και παρεμβάσεων, μετά το πέρας της συνεδρίασης, από οποιοδήποτε μέλος επιθυμεί.

Άρθρο 10. Κοινοβουλευτική Ομάδα
10.1 Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος αποτελείται από το σύνολο των Βουλευτών και των Ευρωβουλευτών του.
10.2 Η Κοινοβουλευτική Ομάδα υλοποιεί την πολιτική του κόμματος στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, δρα και αποφασίζει με βάση τις αρχές του κόμματος και τις κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής που διαμορφώνονται από τα κομματικά όργανα. Λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό της, τον οποίον καταρτίζει και εγκρίνεται από το σύνολο των μελών με απλή πλειοψηφία σε ηλεκτρονική ψηφοφορία
10.3 Οι Ευρωβουλευτές του κόμματος συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Άρθρο 11. Τοπικά και Περιφερειακά Γραφεία
11.1 Τα Τοπικά και Περιφερειακά γραφεία ιδρύονται μετά από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, εφ’ όσον το έχουν ζητήσει τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) των μελών του κόμματος, που να είναι σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον δέκα (10), από τον αντίστοιχο Δήμο ή Περιφέρεια.
11.2 Τα γραφεία εκφράζουν τις Αρχές του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας στις τοπικές κοινωνίες και ασχολούνται ιδιαίτερα με τα τοπικά ζητήματα καθώς και την υποστήριξη των Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τη στήριξη του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας.
11.3 Κάθε γραφείο εκλέγει ετησίως, με μυστική ψηφοφορία, τριμελή ή πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή, κατ’ αναλογία όσων ισχύουν για τη Διοικούσα Επιτροπή του Κόμματος, ακολουθώντας διαδικασίες υποψηφιοτήτων και διαφάνειας αντίστοιχες με αυτές που προβλέπονται για το Συνέδριο του Κόμματος.
11.4 Τα Τοπικά και Περιφερειακά Γραφεία επιλέγουν με μυστική ψηφοφορία τους υποψήφιους Δημοτικούς και Περιφερειακούς Συμβούλους, καθώς και τους υποψήφιους βουλευτές του κάθε Νομού, ανάλογα με το είδος της εκλογικής διαδικασίας. Σε περίπτωση που κάποιο Τοπικό ή Περιφερειακό γραφείο δεν έχει ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες μια εβδομάδα πριν την καταληκτική τους ημερομηνία, η Διοικούσα Επιτροπή δικαιούται να ορίσει υποψήφιους.

Άρθρο 12. Ομάδες Εργασίας
12.1 Ομάδες Εργασίας μπορούν να σχηματίζονται από μέλη του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας με σκοπό την παραγωγή πολιτικής και την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων.
12.2 Σε μια Ομάδα Εργασίας μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε μέλος του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας επιθυμεί. Στις Ομάδες Εργασίας μπορούν να συμμετέχουν και μη μέλη του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας, εφόσον είναι ομόφωνα αποδεκτά από τα μέλη του Κόμματος που συμμετέχουν στην Ομάδα.
12.3 Κάθε Ομάδα Εργασίας είναι ελεύθερη να επιλέγει τον τρόπο λειτουργίας της, αρκεί να είναι σύμφωνος με τις αρχές και το καταστατικό του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας και να συμφωνούν με αυτόν η πλειοψηφία των μελών που συμμετέχουν στην ομάδα.
12.4 Τα παραγόμενα αποτελέσματα από τις Ομάδες Εργασίας υιοθετούνται από το Κόμμα Πειρατών Ελλάδος εφόσον εγκριθούν από το Σώμα των Μελών.

Άρθρο 13. Κανονισμός Προγράμματος
13.1 Το Πρόγραμμα του Κόμματος συμπεριλαμβάνει όλες τις προτάσεις, γενικές ή συγκεκριμένες που αφορούν την τοπική, περιφερειακή, πανελλήνια και ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και νομοθεσία.
13.2 Το πρόγραμμα του κόμματος συντάσσεται, τροποποιείται και εγκρίνεται από το Σώμα των Μελών
13.3 Το πρόγραμμα μπορεί να περιέχει και προτάσεις που δεν καλύπτονται από τις Βασικές Αρχές όπως αναφέρονται στο Άρθρο 2.
13.4 Το Σώμα των Μελών καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το Πρόγραμμα να μην έρχεται σε σύγκρουση με τις Βασικές Αρχές.
13.5 Το Σώμα των Μελών κατά τη σύνταξη και διαβούλευση του Προγράμματος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του την κοινή γνώμη και αν το κρίνει σκόπιμο να δημιουργεί ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις που δεν θα έχουν όμως δεσμευτικό χαρακτήρα.
13.6 Προαιρετικά κατά τη διαβούλευση θεμάτων για τα οποία το Σώμα των Μελών κρίνει πως δεν έχει επαρκή γνώση επιτρέπεται να γίνει κλίση και να ζητηθεί η άποψη προσώπων ή οργανισμών που δεν ανήκουν στο Κόμμα.

 

Ιδρυτική Διακήρυξη του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας

Η παρακάτω ιδρυτική διακήρυξη είναι το αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας των Ελλήνων Πειρατών, με βάση τις ιδέες που αναπτύχθηκαν και ωρίμασαν σε όλη την Ευρώπη την τελευταία δεκαετία, την τρέχουσα πραγματικότητα και τις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες της Ελληνικής Κοινωνίας.
Ζούμε ήδη την εποχή της ψηφιακής επανάστασης, η οποία πλέον εκτείνεται σχεδόν σε κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Τα πλεονεκτήματά της είναι πολλαπλά για τη κοινωνία, την επιστήμη, τον πολιτισμό, την οικονομία.  Η ψηφιακή επανάσταση συνοδεύεται από πολλές προκλήσεις, οι οποίες δημιουργούνται σε ρυθμούς που η κοινωνία και κυρίως το πολιτικό σύστημα αδυνατούν να προσαρμοστούν. Καθημερινά, ανθρώπινα δικαιώματα όπως η ελευθερία της έκφρασης, η προστασία της προσωπικότητας, το προσωπικό απόρρητο, η πρόσβαση στη γνώση και τον πολιτισμό πλήττονται στο όνομα της καταπολέμησης της πειρατείας, του κέρδους και της εξυπηρέτησης ισχυρών μονοπωλίων.
Στο Κόμμα Πειρατών Ελλάδας πιστεύουμε πως οι ακρογωνιαίοι λίθοι της Κοινωνίας της Πληροφορίας πρέπει να είναι:
 • Η ελεύθερη πρόσβαση του προσώπου στην ανθρώπινη Γνώση και τον Πολιτισμό.
 • Ο σεβασμός της προσωπικής ελευθερίας, της ελευθερίας της έκφρασης, της ιδιωτικής   ζωής και του απορρήτου των επικοινωνιών.
 • Η προστασία του προσώπου απέναντι στην απεριόριστη συλλογή, αποθήκευση, χρήση και παραχώρηση των προσωπικών του δεδομένων. (πληροφοριακός αυτοκαθορισμός)
Μόνο με αυτές τις βάσεις μπορεί να λειτουργήσει μια κοινωνικά δίκαιη, ελεύθερη, δημοκρατική κοινωνία.
Στο Κόμμα Πειρατών Ελλάδας ξεκινάμε από αυτές τις Αρχές, ώστε να βεβαιωθούμε ότι θα ενσωματωθούν στην Κοινωνία μας. Ταυτόχρονα, πιστεύουμε ότι αυτά τα θέματα αξίζουν την υποστήριξη όλων των πολιτών, χωρίς τοποθέτηση στον ξεπερασμένο άξονα αριστερά-κέντρο-δεξιά, αγωνιζόμενοι απλά για ένα πολύ καλύτερο μέλλον. Για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, των ελευθεριών, της γνώσης και του πολιτισμού μας.

 

Kommentare

Top 10

Codex Mariotti

Ponader, das muss ich jetzt mal loswerden....

Παραίτηση του Μιχάλη Πετρόπουλου